Skip to main content

Szkolenia dla organizacji abstynenckich

Szkolenia dla organizacji abstynenckich
news
Projekt, do którego Państwa zapraszamy, ma celu wsparcie organizacji trzeźwościowych z terenu województwa opolskiego w zakresie profesjonalizacji ich działań. 
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PROJEKCIE
Celem projektu „Profesjonalizacja organizacji trzeźwościowych z terenu województwa opolskiego”  jest zwiększenie wiedzy i kompetencji przedstawicieli stowarzyszeń, klubów i innych organizacji trzeźwościowych w obszarach:
– pozyskiwanie środków na działalność, tworzenie wniosków aplikacyjnych m.in. w ramach otwartych konkursów ofert,
–  aspekty prawne i księgowe dotyczące organizacji pozarządowych,
–  samoewaluacja i zarządzanie organizacją.
W RAMACH PROJEKTU PROPONUJEMY:
1. Udział w cyklu edukacyjnym (uczestnikom zapewnimy materiały szkoleniowe, noclegi i wyżywienie).
Na cykl edukacyjny składać się będzie:
a) Trzy szkolenia dwudniowe, z tematyki:
• Aspekty prawne i księgowe w zakresie III sektora
• Przygotowywanie formularzy wniosków o dotacje
• Realizacja zadań publicznych oraz zasady ich rozliczania
• Źródła finansowania dla organizacji pozarządowych
• Prawne zasady współpracy z wolontariuszami
• Samoewaluacja i zarządzanie organizacją
• Formułowanie oficjalnych stanowisk i wystąpień publicznych
Termin realizacji cyklu:
26-27.10.2013 (I szkolenie)
16-17.11.2013 (II szkolenie)
30.11-01.12.2013 (III szkolenie)
Miejsce:
Hotel Carina
POKRZYWNA 76
48-267 Jarnołtówek
b) Indywidualne doradztwo dla uczestników cyklu – zgodnie z potrzebami reprezentowanej organizacji w obszarze funkcjonowania III sektora – średnio 2 godziny dla uczestnika.
c) Wsparcie organizacji poprzez przekazanie uczestnikom je reprezentującym publikacji:
– Dotacja od administracji publicznej. Cz. I: Jak wypełnić formularz wniosku.
– Dotacja od administracji publicznej. Cz. II: Umowa na realizację zadania publicznego. Jak sporządzić sprawozdanie.
W RAMACH PROJEKTU PROSIMY O:
1. Zgłoszenie maksymalnie dwóch przedstawicieli organizacji, którzy będą mogli wziąć udział w działaniach projektowych (kryteria dostępu: osoba została zgłoszona przez stowarzyszenie, klub lub inną organizację trzeźwościową działającą na terenie województwa opolskiego, osoby zgłoszone zobligowane są do uczestnictwa w całym cyklu szkoleniowym – trzy zjazdy – w uzasadnionych przypadkach organizacja zgłaszająca może wskazać osobę na zastępstwo do udziału w szkoleniu po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie organizatora).
Rejestracja uczestników następuje według kolejności zgłoszeń. Organizator zakwalifikuje z jednej organizacji maksymalnie 2 osoby. W przypadku większej ilości zgłoszonych osób kwalifikacja nastąpi w miarę wolnych miejsc.
2. ZGŁOSZENIE  NALEŻY PRZESŁAĆ DO DNIA 10 PAŹDZIERNIKA ZA POMOCĄ FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (załącznik nr 1):
Zgłoszenia prosimy wysłać pocztą, faksem, mailem lub złożyć osobiście na adres:
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
ul. Damrota 4/ 35-36, 45-064 Opole, 
 tel. 77 441 50 25, fax. wew.103. 
email: w.witon@ocwip.pl
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
Rekrutacja: 
Wojciech Witoń – tel. 77 441 50 25, email: w.witon@ocwip.pl
Obszary wsparcia w projekcie: 
Tomasz Kosmala – tel.  77 441 50 25,  email: t.kosmala@ocwip.pl
Biuro w Opolu czynne: pon.- czw. 8.00-16.00, pt 8.00-15.00