Skip to main content

Niepełnosprawny sprawny na działalności gospodarczej

Niepełnosprawny sprawny na działalności gospodarczej
news
Niepełnosprawny sprawny na działalności gospodarczej
czyli dlaczego warto prowadzić własną działalność gospodarczą.
Bycie osobą niepełnosprawną nierzadko bywa drogą pełną meandrów, szczególnie na rynku pracy. Mając na uwadze ograniczenia wielu osób z orzeczoną niepełnosprawnością, Państwo wyszło naprzeciw ich potrzebie konkurencyjności na rynku pracy. Osoba niepełnosprawna, podobnie jak ludzie bez orzeczonych ograniczeń mogą zakładać działalność gospodarczą. Tym samym stwarzając sobie miejsce pracy i zatrudnienia. A przy okazji, wraz z rozwojem działalności, dać miejsce pracy komuś innemu. Samozatrudnienie, bo na nim się skupię jest bardzo ważnym elementem samoregulacji otwartego rynku pracy. Nazywane jest czasem antidotum na niepewną przyszłość. Mimo iż wielu z nas myślało nad otwarciem własnej działalności gospodarczej, strach okazał się większy niż korzyści, które można osiągnąć prowadząc swoją jednoosobową firmę. Kalkulacja kosztów jest prosta i wskazuje na większą opłacalność samozatrudnienia nad etatem. 
Przykład zaczerpnięty ze strony www.money.pl

http://msp.money.pl/ksiegowosc-internetowa/artykul/czy;samozatrudnienie;jest;oplacalne,169,0,1346217.html 

W przypadku osób, które z racji wykonywanego stanowiska otrzymują wyższe wynagrodzenie, pracodawca ponosi spore koszty związane z ich ubezpieczeniem. Przy wypłacie netto 4000 zł składki ZUS po stronie pracownika wynoszą 1212 zł. Natomiast całkowity koszt jaki ponosi pracodawca to aż 6816 zł.

Brutto

ZUS (pracownik)

NFZ (pracownik)

Zaliczka PIT

Netto

ZUS (pracodawca)

FP i FGŚP (pracodawca)

Suma

5645,41

773,98

438,43

433,00

4000,00

1 026,90

143,96

6816,27

Przy przejściu na samozatrudnienie można w takim przypadku zaoszczędzić. Wypłacając byłemu pracownikowi wartość nawet 5645 zł (bez VAT, ponieważ w przypadku czynnych podatników i tak podlega on odliczeniu), przedsiębiorca zyskuje ok 1200 zł miesięcznie, co w rachunku rocznym daje wartość 14.400 zł.
Powyższy przykład pokazuje, że mając do wyboru etat lub samozatrudnienie, pracownik decydujący się przejść na własną działalność zyskuje miesięcznie kilkaset złotych, co w skali roku daje sporą kwotę. W przypadku osób niepełnosprawnych zyski rosną, ponieważ w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedsiębiorca może liczyć na refundację kosztów obowiązkowych składek na ubezpieczenia zwanych potocznie ZUSem
 

(więcej na http://www.pfron.org.pl/portal/pl/53/50/Refundacja_skladek_na_ubezpieczenie_spoleczne.html)

Wysokość refundacji uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności, im wyższy stopień niepełnosprawności, tym większa kwota dofinansowania. Narzędzia te pozwalają podnieść konkurencyjność niepełnosprawnego przedsiębiorcy na niełatwym rynku pracy, pomagają mu utrzymać się na rynku mimo pojawiających się początkowo trudności (stworzeniu bazy klientów i potencjalnych klientów, rozpoznawalności marki, solidności jako partnera biznesowego, czasowej nieciągłości finansowej etc.). Mechanizmy wspomagające nie ograniczają się jedynie do refundacji składek obowiązkowych, Państwo również zadbało o dobry start. 
Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna może otrzymać ze środków PFRON jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 54 187,65 zł (na dzień 13.09.2013 r.). 
Aby otrzymać wsparcie należy uprzednio złożyć tzw. biznes plan czyli szczegółową prezentację tego, co chcemy osiągnąć, jakimi metodami, w jakimi czasie i jakiego rodzaju usługi będziemy świadczyć lub produkty wytwarzać i komu je będziemy sprzedawać. Trud stworzenia biznes planu opłaca się, ponieważ dotacja jest bezzwrotna, a wymagania jakie nakłada PFRON na początkującego przedsiębiorcę są mało uciążliwe (należy płacić składki ZUSowskie przez 24 miesiące i udokumentować fakturami zakupiony sprzęt, na którego zakup złożyliśmy wniosek). Nieco mniejsze środki, ale też niemałe i bezzwrotne można pozyskać z Funduszu Pracy, za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy – 21 675,06 zł (na dzień 13.09.2013 r.). Procedura jest podobna, różnica polega jedynie na okresie obligatoryjnego prowadzenia działalności gospodarczej tj. 12-stu miesięcy.
Konkludując, samozatrudnienie oprócz korzyści finansowych wynikających z prowadzenia własnej firmy, pozwala samodzielnie podejmować decyzje, ustalać czas pracy, jej miejsce, pobudza kreatywność, pozwala być samosterownym. Podnosi samoocenę i poczucie własnej wartości – bycie niepełnosprawnym przedsiębiorcą pozwala pokazać, iż niepełnosprawność w niektórych sytuacjach może ułatwić, a nie stereotypowo utrudnić start w lepsze, samodzielne życie.  
Autorka: Eliza Bujmiła
Trener pracy osób niepełnosprawnych
Bibliografia:
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). 
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 Nr 99 poz. 1001, z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173 poz.1807 z późn. zm.).
Strony internetowe:
http://www.pfron.org.pl/portal/pl/60/Osoba_niepelnosprawna

_prowadzaca_dzialalnosc_gospodarcza.html

http://pup.opole.pl/osoby-niepelnosprawne/srodki-pfron-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej/199