Skip to main content

Subsydiowane zatrudnienie

Subsydiowane zatrudnienie
news
Pracodawco!!!
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych realizuje projekt „Pełno(s)prawni na rynku pracy – program aktywizacji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych z woj. opolskiego”  w ramach Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji  społecznej” Działanie 7.4 „Niepełnosprawni na rynku Pracy”. 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (liderem projektu jest CTC Polska sp.z.o.o., partner projektu: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych).  
Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia na otwartym rynku pracy  niepracujących osób niepełnosprawnych z województwa opolskiego, poprzez zwiększenie ich kompetencji społecznych i zawodowych oraz zatrudnienie wspomagane. 
W związku z tym zapraszamy wszystkich pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z subsydiowanego zatrudnienia osób niepełnosprawnych do kontaktu z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
 
Pomoc ta ma na celu zachęcenie pracodawców do zatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez ograniczenie kosztów, które musieliby ponieść na sfinansowanie ich zatrudnienia. Pomoc może być przeznaczona  na pokrycie części wynagrodzeń (75% kosztów ponoszonych przez pracodawcę na zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością). 
O taką pomoc mogą ubiegać się pracodawcy którzy:
 nie posiadają zaległości wobec Urzędu Skarbowego
 nie zalegają z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne  i społeczne
 nie naruszyli przepisów prawa pracy
 nie są w stanie likwidacji i upadłości
 nie są w trudnej sytuacji ekonomicznej
Pracodawcy zainteresowani skorzystaniem z tej formy wsparcia mogą również zgłosić swój zakład pracy do przeprowadzenia spotkania informacyjnego pt. „Wrażliwość na niepełnosprawność”. 

Wszystkich chętnych pracodawców, którzy chcieliby uzyskać szersze informacje prosimy o kontakt osobisty w godz. 8.00 – 16.00 (poniedziałek – piątek) lub telefoniczny.
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Dorota Piechowicz – Witoń
Tel.(77) 441 50 25
Serdecznie Zapraszamy!!!