Skip to main content

Silne NGO 2 – ruszył nabór wniosków

Silne NGO 2 – ruszył nabór wniosków
news

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych  w ramach projektu „Silne NGO” finansowanego ze środków  Urzędu Miasta Opola umowa nr CDO-ROP.526.20.2.2019 z dnia 15.05.2019

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadań publicznych z zakresu:
wsparcia działalności organizacji pozarządowych skierowany

do organizacji pozarządowych  lub innych uprawnionych podmiotów  wskazanych w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) posiadających siedzibę (zarejestrowanych) na terenie Miasta Opola.

Cel konkursu: Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez pomoc merytoryczną, organizacyjną, promocyjną i finansową.

1.    Działania:      
1)    inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń i warsztatów specjalistycznych podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych,
2)    zlecenia doradztwa,  w zakresie rozwoju i usprawniania funkcjonowania organizacji m.in. w zakresie zarządzania, budowania zespołu, wieloletniego planowania i promocji działań,
3)    pomoc w aktualizacji i opracowaniu dokumentacji niezbędnej w funkcjonowaniu organizacji
4)    tworzenie zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
5)    wsparcie usług i zakup artykułów technicznych celem profesjonalizacji działań mające na celu rozwój organizacji (sprzęt biurowy, sprzęt komputerowy, materiały promocyjne, kampanie informacyjne).
2.    Ogólna kwota dotacji przeznaczona na realizację konkursu: 40 .000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)
Maksymalna kwota dotacji  jednego zadania publicznego wynosi 5000 zł.
3.    Termin realizacji zadania publicznego określa umowa na wsparcie realizacji zadania publicznego, jednak termin ten nie może obejmować okresu innego niż od dnia podpisania umowy  do 30.10 2019 r.
4.    Oferty należy składać wraz z kompletem załączników w wersji papierowej  w biurze Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ul Damrota 4/35-36, 45-064 Opole,  poniedziałek – piątek w godzinach 8.00-13.00. lub przesłać na ten sam adres do dnia 08.07.2019 (UWAGA w przypadku wysyłki oferty liczy się data wpływu).

W przypadku pytań do konkursu zapraszamy do kontaktu: Tomasz Kosmala
e-mail: t.kosmala@ocwip.pl, tel. 77 441 50 25, 531 531 359

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursu w załączeniu:
1.    Ogłoszenie konkursowe
2.    Załącznik nr 1 do ogłoszenia konkursowego Regulamin Konkursu
3.    Załącznik nr 2 do ogłoszenia konkursowego – wzór oferty 2019
4.    Załącznik nr 3 do ogłoszenia konkursowego – karta oceny formalnej i merytorycznej
5.    Załącznik nr 4 do ogłoszenia konkursowego – ramowy wzór umowy
6.    Załącznik nr 5 do ogłoszenia konkursowego – wzór sprawozdania

Projekt finansowany ze środków  Urzędu Miasta Opola w ramach zadania pn. „Silne NGO”  – umowa nr CDO-ROP.526.20.2.2019 z dnia 15.05.2019

Szczegóły projektu

Silne NGO 2