Skip to main content

Młodzież gotowa do działania

Młodzież gotowa do działania
Zakończony

Lider projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Partner projektu: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Okres realizacji: 01.03.2019 – 30.04.2020 r.  

Adresaci projektu:
 osoby w wieku 15-29 lat z terenu województwa opolskiego

Cele projektu:
podniesienie kompetencji społecznych 200 osób w wieku 15-29 lat

Działania przewidziane w projekcie:
– wsparcie psychologa
– wsparcie mentora
– wsparcie mentorów rówieśniczych
– realizacja przez uczestników projektów społecznych
– cykl szkoleniowy dla uczestników
– konferencja podsumowująca

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarzadowych w projekcie odpowiedzialne jest bezpośrednio za prowadzenie monitoringu ( z wyłączeniem monitoringu rówieśniczego) oraz za współorganizacje konferencji podsumowującej.

Mentorzy w projekcie )osoby do kontaktów);
Alicja Gawinek: e-mail: a.gawinek@ocwip.pl, tel. 77 441 50 25
Tomasz Kosmala: e-mail: t.kosmala@ocwip.pl, tel 77 441 50 25

Projekt pn. „Młodzież gotowa do działania” współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020