Skip to main content

Projekt „Inter-Aktywny Senior II”

Projekt „Inter-Aktywny Senior II”
news
Zapraszamy do udziału w projekcie „Inter-Aktywny Senior II”, realizowanym przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Kto może brać udział w projekcie:

Osoby, które spełnią łącznie wszystkie następujące warunki:
– wiek 60+,
– członkostwo w PZERiI,
– zamieszkanie na terenie woj. opolskiego.

Jakie działania przewidziane są w projekcie:

1) Kurs obsługi komputera.
Liczba grup i uczestników: 9 grup x średnio w grupie 12 osób. Łącznie 108 osób. 2 grupy w Opolu, pozostałe 7 grup po 1 grupie w Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Krapkowicach, Strzelcach Opolskich, Nysie, Kluczborku, Prudniku. 

Sale wyposażone będą w odpowiedni sprzęt komputerowy i dostosowane do potrzeb osób starszych. Każdy uczestnik kursu otrzyma niezbędne materiały dostosowane do potrzeb (powiększona czcionka, itp.), a na zakończenie certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności. Podczas kursu przewidziano również poczęstunek.

2) Warsztat umiejętności cyfrowych
Dwudniowe warsztaty umiejętności cyfrowych dla 4 grup po 12 osób. Łącznie 48 osób.  Warsztaty będą obejmowały umiejętności dotyczące korzystanie z urządzeń cyfrowych, nowoczesnych technologii (dokonywanie zakupów, elektroniczna rejestracja do lekarza, rozwijanie zainteresowań, poszukiwanie przydatnych informacji, korzystanie z komunikatorów i portali społecznościowych oraz z usług e- bankowości).

3) Warsztat aktywnego animowania czasu wolnego
Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów animowania czasu wolnego dla 4 grup po 12 osób (łącznie 48 osób) poprzez działania społeczne, np. wolontariat, i kulturalne, np. udział w życiu kulturalnym – kino, teatr, filharmonia. Program warsztatów będzie dostosowany do potrzeb, możliwości i zaangażowania osób starszych. W ramach warsztatów przewidziano drobny poczęstunek.

4) Złote wykłady
Liczba Złotych wykładów i uczestników: 4 wykłady x min. 25 osób. W ramach Złotych wykładów propagowana będzie wiedza w zakresie zdrowego stylu życia, profilaktyki chorób i zdrowego odżywiania się dostosowanego do potrzeb osób w wieku 60+, wiedzy na temat zagrożeń jakie wynikają z korzystania z nowoczesnych technologii, pułapek bankowych wykorzystujących  niewiedzę osób starszych.

5) Kawiarenki obywatelskie
Liczba Kawiarenek obywatelskich i uczestników: 4 kawiarenki obywatelskie x min. 25 osób. W trakcie Kawiarenek uczestnicy przy pomocy moderatora będą mogli dyskutować na tematy dotyczące osób starszych, ich aktywności obywatelskiej, wypracowywać rekomendacje dla samorządu oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów. Konwencja kawiarenek zakłada, że odbywają się one w miejscach publicznie dostępnych typu kawiarnie co ma celu „złamania’ stereotypu, że dyskusje o ważkich problemach dotyczących danej grupy toczą się w miejscach urzędowych.

6) Uczestnictwo w kulturze i sztuce
 W ramach działania wnioskodawca przewiduje uczestnictwo 3 grup po 25 osób w wybranej przez uczestników formie aktywności społecznej i kulturalnej (kino, teatr, filharmonia, galeria).

Okres realizacji projektu: maj – grudzień 2015

Gdzie będą realizowane działania:

Opole

Brzeg
Kędzierzyn-Koźle
Krapkowice
Strzelce Opolskie
Nysa
Kluczbork
Prudnik.

Do kół PZERiI mających siedzibę w ww. miastach należy zgłaszać chęć udziału w projekcie.