Skip to main content

Miejskie NGO spotkały się z Prezydentem Miasta Opola!

Miejskie NGO spotkały się z Prezydentem Miasta Opola!
news
Udział w spotkaniu wzięło ponad 30 osób. Podczas spotkania rozmawiano na temat m.in. reprezentacji opolskiego środowiska organizacji w radzie, tworzenia grup tematycznych, roli rady, współpracy na linii JST-NGO. Zebrani zapoznali się również szczegółowo z uchwałą Rady Miasta Opola  w sprawie procedury naboru członków Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczący w spotkaniu zwracali uwagę na następujące tematy:

– dialog – cel i wartość nadrzędna dla rady działalności pożytku publicznego;
– komunikacja – wewnętrzna wśród członków rady oraz  zewnętrzna z otoczeniem społecznym, w celu diagnozowania potrzeb lokalnych;
– przepływ informacji (wewnątrz rady i do otoczenia);
– podejmowanie decyzji – jakie kompetencje posiada rada, w jakich aspektach podejmuje wiążące decyzje, czy opinia rady jest wiążąca i co się z nią dzieje po przekazaniu do organu wykonawczego?;
– roszczeniowość członków – jako zagrożenie, które może wystąpić. Rada to nie miejsce na załatwienie indywidualnych interesów pojedynczych NGO;
– cykliczność spotkań – jako element niezbędny, ponieważ tylko przy stałych i konsekwentnych spotkaniach  działania rady będą efektywne;
– zadania priorytetowe – ważne aby sprecyzować jakie obszary pożytku publicznego będą szczególnie istotne dla rozwoju miasta Opola w opinii członków rady;
– współpraca pozafinansowa – promowanie dobrych rozwiązań w tym zakresie jako jedno z wielu zadań rady w obszarze inicjatywnym;
– członkostwo w radzie to nie załatwienie interesów własnego podmiotu – ważna jest tutaj edukacja członków rady, że ich głos jest /powinien być/ głosem szerszego środowiska;
– strategia rozwoju organizacji pozarządowych – jako potencjalne zadanie dla działalności rady;
– wymiana informacji i komunikacja z mieszkańcami – rada powinna w tym zadaniu wykorzystywać również funkcje inicjatywną, nie ograniczając się tylko do ustawowego konsultowania, doradzania i opiniowania;
– promocja działań organizacji – tej promocji  jest wciąż za mało. Rada mogłaby objąć patronatem kampanie i działania promocyjno-informacyjne;
– integrowanie sektora pozarządowego – jako element rozwoju i profesjonalizacji;
– współpraca, animowanie partnerstw wewnątrz III  sektora – jako potencjalne dodatkowe zadanie dla rady;
– federalizacja, tworzenie  klastrów branżowych NGO  – taka  potrzeba istnieje wśród organizacji pozarządowych, pojawiają się jednak wątpliwości czy sektor jest na to gotowy; 
– zespoły tematyczne – branżowe – jako element KONIECZNY DLA PRAWIDŁOWEGO I EFEKTYWNEGO DZIAŁANIA rady;
– poznawanie się i wspólna praca – rada jako ciało dialogu i integracji międzysektorowej.

dr Dorota Piechowicz-Witoń, prezeska Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – współprowadząca spotkanie –  a zarazem sekretarz Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego przedstawiła zebranym możliwe zasady pracy rady, dobre praktyki i rozwiązania,  którymi kieruje się Rada działająca przy Marszałku Województwa.

Podczas spotkania Pani Naczelnik Centrum Dialogu – Marzena Sedlaczek i Zastępca Naczelnika Adrianna Paroń z Miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przedstawiły plany w zakresie nowych pomieszczeń Biura Organizacji Pozarządowych, które pod koniec maja br., przeniesie się z ul. Żeromskiego na ul. Koraszewskiego.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach projektu „Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy!

Na stronie www.ocwip.pl będziemy na bieżąco informować o postępach w procesie powoływania Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

Sektor społeczny czeka teraz na ogłoszenie przez Urząd Miasta Opola naboru kandydatów na członków rady (odbywać się to będzie w oparciu o UCHWAŁĘ NR LXVII/999/14 RADY MIASTA OPOLA z dnia 6 listopada 2014).

Uchwała w załączeniu.