Skip to main content

Podsumowanie II Wojewódzkiego Forum Pełnomocników ds. Organizacji Pozarządowych.

Podsumowanie II Wojewódzkiego Forum Pełnomocników ds. Organizacji Pozarządowych.
news

W dniach 21-22 marca 2011 w Pokrzywnej odbyło się II Wojewódzkie Forum Pełnomocników ds. organizacji pozarządowych. Udział w Forum wzięło 22 urzędników zajmujących się współpracą z NGO na szczeblu gminnym, powiatowym o wojewódzkim.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek nie tylko współpracy ale również wspierania organizacji pozarządowych. Od kilku lat dość znacząco rozwijają się działania zmierzające do integracji i budowania właściwej  platformy dialogu między samorządami a właściwymi dla ich terytorium organizacjami pozarządowymi.
Zadanie nie jest łatwe ponieważ wiele stereotypów dotyczących wiedzy na temat obydwu sektorów skutecznie utrudniają realizowanie właściwie pojętego procesu współpracy i wspierania.
Z jednej strony głos samorządowców, mówiący o tym, że przedstawiciele organizacji pozarządowych oczekują tylko /czasem dość roszczeniowo/ środków finansowych na ich działalność. Nie posiadając przy tym wiedzy na temat mechanizmów przekazywania tych środków przez jednostki samorządu terytorialnego (przypomnijmy dwie podstawowe formy współpracy tych sektorów: finansowa i poza finansowa). Dodatkowo przedstawiciele organizacji pozarządowych nie mając często wystarczającej wiedzy na temat mechanizmu wspierania i powierzania realizacji zadań publicznych, zarzucają przedstawicielom Jednostek Samorządu Terytorialnego brak dobrej woli czy zrozumienia oraz poszanowania dla działań NGO.

Gdzie leży źródło niezrozumienia, nadal trwającego w wielu opolskich gminach? Zapewne jest to niezmiernie indywidualne i każdy taki „spór” międzysektorowy należałoby analizować w odniesieniu do rzeczywistej i jak już wspominaliśmy indywidualnej sytuacji. Błędy są popełnianie po obu stronach, brak dostatecznej wiedzy zdarza się i urzędnikom i przedstawicielom organizacji pozarządowych.

Potrzebą największej wagi zdaje się być równoległa edukacja osób zaangażowanych w dialog między samorządami poszczególnych szczebli i organizacjami pozarządowymi. W tym duchu przebiegało II Wojewódzkie Forum Pełnomocników ds. organizacji pozarządowych z województwa opolskiego, które odbyło się w dniach 21-22 marca 2011 w Pokrzywnej. Przypomnijmy, że pierwsze Forum odbyło się we wrześniu 2010 roku, podczas II Opolskich Targów Organizacji Pozarządowych.

Doświadczenia pierwszego forum pokazały, że pełnomocnikom brakuje możliwości wymiany doświadczeń i konsultowania z ekspertami konkretnych sytuacji, z którymi stykają się na co dzień.

Biorąc powyższe elementy pod uwagę zdecydowaliśmy się aby II Wojewódzkie Forum Pełnomocników ds. organizacji pozarządowych było wydarzeniem dwudniowym, angażującym wielu przedstawicieli zarówno instytucjonalnych jak również animatorów i trenerów spośród sektora pozarządowego.

Z naszej bazy danych jak również z bazy danych sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT wynika, że na terenie województwa opolskiego jest ponad 80 urzędników, którzy w poszczególnych jednostkach gminnych samorządów odpowiadają za współpracę z NGO.
Udział w II Wojewódzkim Forum Pełnomocników ds. organizacji pozarządowych przewidziany był dla 30 osób. Forum realizowane było w ramach systemowego projektu partnerskiego współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”.
Jakie było nasze zdziwienie, kiedy okazało się ze z liczby 80 pełnomocników zgłosiło się około 16 osób. Sytuacje nieznacznie tylko uratowały samorządy powiatowe, czego rezultatem był udział 22 pełnomocników w II Wojewódzkim Forum Pełnomocników ds. organizacji pozarządowych.

Dwudniowe obrady zawierały zarówno elementy teoretyczne i prelekcje przedstawicieli takich instytucji jak Regionalna Izba Obrachunkowa czy Najwyższa Izba Kontroli. Drugi dzień był warsztatowy i nastawiony na wymianę dobrych praktyk oraz sprawdzonych  rozwiązań między pełnomocnika. Warsztaty były również próbą stworzenia projektu modelu współpracy między poszczególnymi pełnomocnikami.

Mamy nadzieję, ze Fora staną się cykliczną inicjatywą, w którą  zaangażują się również samorządów, chcące rozwijać współpracę z organizacjami pozarządowymi.