Skip to main content

Platforma współpracy dla NGO

Platforma współpracy dla NGO
news
Platforma www.ngo.opolskie.pl jest narzędziem powstałym w ramach projektu pt: „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w partnerstwie z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej oraz Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej.
W ramach utworzenia platformy planuje się umożliwienie opiniowania za jej pomocą propozycji zasad i metod współpracy wskazanych przez JST i skierowanych do NGO ,w tym:
– otwartych konkursów ofert,
– konsultacji dokumentów, projektów uchwał i zarządzeń,
– opiniowanie programu współpracy JST z NGO.
Platforma będzie służyć zamieszczaniu wspólnie wypracowanych dokumentów i ich rozpowszechnianie wśród NGO i JST WO. Ponadto platforma ma również za zadanie podniesienie jakości współpracy międzysektorowej poprzez możliwość wyrażania pomysłów i sugestii organizacji pozarządowych w zakresie ich potrzeb i rozwiązywania problemów z różnych obszarów ich działalności.
Na platformie funkcjonuje baza danych NGO WO. Został też stworzony moduł kojarzenia poszczególnych podmiotów w partnerstwa służące wspólnej realizacji Inicjatyw aktywizujących w tym projektów.
Za pośrednictwem niniejszego narzędzia będzie również możliwe dokonywanie wyborów przedstawicieli/kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego funkcjonującej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.
Ponadto będzie również służyć do wymiany informacji o bieżącej działalności NGO w województwie opolskim za pośrednictwem forum dyskusyjnego dla zalogowanych użytkowników oraz poprzez możliwość zamieszczania informacji istotnych z punktu widzenia poszczególnych NGO-ów oraz jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa opolskiego w aktualnościach.
Realizacja projektu ma się przyczynić do budowania zaufania między partnerami sfery publicznej z władzami województwa opolskiego. Ponadto działania będą miały pozytywny wpływ na tworzenie „dobrego prawa” oraz modelowych procedur nie tylko na poziomie województwa, ale też niższych szczebli JST z uwzględnieniem opinii ngo i ogółu mieszkańców danego terenu. Dzięki działaniom upowszechniającym, możliwe będzie przeniesienie modeli i wypracowanie rozwiązań, które po dostosowaniu do lokalnej specyfiki, pozwolą na sprawną realizację działań, opartą na zasadach partycypacji i partnerstwa.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”.
Już dziś serdecznie zapraszamy Państwa do rejestracji na platformie!