Skip to main content

Pełno(s)prawni na rynku pracy

Pełno(s)prawni na rynku pracy
news
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych rozpoczęło realizację  projektu „Pełno(s)prawni na rynku pracy – program aktywizacji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych z woj. opolskiego” (liderem projektu jest CTC Polska sp.z.o.o.). 
Projekt realizowany jest  w ramach Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji  społecznej” Działanie 7.4 „Niepełnosprawni na rynku Pracy”. 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia na otwartym rynku pracy 45 niepracujących osób niepełnosprawnych z województwa opolskiego, poprzez zwiększenie ich kompetencji społecznych i zawodowych oraz zatrudnienie wspomagane. 
Każda osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności, zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie, będzie korzystać między innymi z indywidualnego wsparcia trenera pracy, doradztwa psychologicznego i wsparcia doradcy zawodowego. 
Uczestnicy nie posiadający  kwalifikacji zawodowych  mogą zostać skierowani na  specjalistyczne szkolenia zawodowe. Część uczestników zostanie skierowana do zatrudnienia subsydiowanego. 
Udział w projekcie jest bezpłatny. Dodatkowo każdy uczestnik projektu otrzyma stypendium szkoleniowe w ramach warsztatów rozwijających kompetencje interpersonalne, organizacyjne i społeczne potrzebne na rynku pracy. 
Wsparcie w ramach projektu będzie równolegle kierowane do środowiska pracodawców. 
W celu ułatwienia osobom niepełnosprawnym zaadaptowania się do warunków środowiska pracy odbędzie się cykl spotkań informacyjno- edukacyjnych 
pt. „Wrażliwość  na niepełnosprawność”  w zakładach pracy, które będą zatrudniać uczestników projektu. 
Projekt jest realizowany od 1 września 2012 do 30 września 2014.
Rekrutacja uczestników projektu trwa  do dnia 31 stycznia 2013.
 
Uczestnikiem projektu mogą być osoby: 
–       niezatrudnione;
– niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności; 
–      osoby w wieku 16 – 64 lat; 
–   uczące  się lub zamieszkałe  na obszarze woj. opolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie mogą zgłaszać się do: 
Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
ul Damrota 4 / 35-36, 45-064 Opole
Tel. /fax.   77 441 50 25, 535 144 679 
e-mail: rekrutacja@ocwip.pl