Skip to main content

Nabór wniosków na mikrodotacje – dziś do 15.00

Nabór wniosków na mikrodotacje – dziś do 15.00
news
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, realizując projekt pn. „Kierunek FIO – wsparcie dotacyjne dla organizacji pozarządowych z województwa opolskiego” ogłasza nabór wniosków dla lokalnych organizacji pozarządowych z województwa opolskiego w ramach mikrodotacji do 10 tysięcy złotych z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Uprawnione do składania wniosków są:
– lokalne organizację pozarządowe z województwa opolskiego działające nie krócej niż 6 miesięcy i nie dłużej niż 3 lata (36 miesięcy) na dzień złożenia wniosku;
– mają charakter lokalny, tj. działają na terenie nieprzekraczającym obszaru jednego powiatu;
– mogą się wykazać realizacją konkretnych przedsięwzięć z zakresu działalności pożytku publicznego.
Organizacja ubiegająca się o mikrodotację musi złożyć formularz wniosku na odpowiednim wzorze, który znajduje się poniżej do pobrania – załącznik nr 1. Do oferty należy załączyć statut lub inny akt wewnętrzny określający zakres działalności pożytku publicznego prowadzony przez organizację oraz aktualny pod względem danych wypis z rejestru (np. KRS) lub ewidencji. Jeśli KRS jest dostępny w wersji on-line w wykazie Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu i jest zgodny ze stanem faktycznym nie trzeba załączać wersji papierowej.
Jedna organizacja może złożyć tylko jeden wniosek, a w okresie 2012-2013 r. otrzymać tylko jedną mikrodotację w ramach PO FIO.
Maksymalna kwota mikrodotacji, o którą może ubiegać się organizacja wynosi: 10.000,00 zł. Nie jest wymagany wkład własny.
Mikrodotację w ramach PO FIO można przeznaczyć na:
1. realizację działań z zakresu jednego z priorytetów PO FIO, określonych w Zasadach przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2012 r., dostępnych w dokumentach do pobrania poniżej oraz na stronie http://www.pozytek.gov.pl/; 
LUB 
2. na wydatki mieszczące się w ramach następujących kategorii: sprzęt biurowy, sprzęt związany z obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników   lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną mikrodotacją) na okres  co najmniej 12 miesięcy. Koszt pomocy na opracowanie merytorycznego planu rozwoju nie może być wyższy niż 10% dotacji.
Łączna pula przeznaczona na mikrodotację w ramach PO FIO w latach 2012 – 2013 wynosi: 450.000,00 zł. W 2013 roku pula środków na mikrodotację wynosi 270.000,00 zł
Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera od 01 lutego 2013 roku do 01 marca 2013 roku do godziny 15.00 w siedzibie Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ul. Damrota 4/35-36, 45-064 Opole. 
Decyduje data wpływu do siedziby Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych a NIE data stempla pocztowego.
Szczegółowe kryteria naboru projektów znajdują się w Regulaminie, który znajdą Państwo pod ogłoszeniem.
Więcej informacji udziela:
 Alicja Gawinek – tel. 77 441 50 25
Do pobrania: