Skip to main content

Nabór na ekspertów oceniających projekty w ramach konkursu Kierunek FIO 2017

Nabór na ekspertów oceniających projekty w ramach konkursu Kierunek FIO 2017
news

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”,  działając w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego jako Operator Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Kierunek FIO 2017”,  na podstawie umowy o dofinansowanie nr 322_I/2017 i środków Samorządu Województwa Opolskiego, ogłasza nabór ekspertów do oceny wniosków aplikacyjnych złożonych w konkursie.

 

I. Obowiązki ekspertów i zasady ich wykonywania

Do zadań ekspertów będzie należeć: ocena merytoryczna wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach ww. konkursu. Ocena dokonywana będzie zgodnie z kryteriami zawartymi  w Regulaminie konkursu oraz zgodnie z  wytycznymi Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, przygotowanie uzasadnienia oceny każdego projektu, udział w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym w celu zapoznania się z założeniami konkursu i kryteriami oceny projektów.

Ocena merytoryczna każdego wniosku aplikacyjnego dokonywana będzie przez dwóch niezależnych ekspertów. W przypadku znacznej rozbieżności w ocenie merytorycznej danego wniosku aplikacyjnego dokonanej przez obu ekspertów (tj. rozbieżność wynoszącej więcej niż 30 proc. wyższego wyniku) Operator zleci niezależną ocenę trzeciemu ekspertowi.

Każdy z ekspertów wybranych  przez Operatora otrzyma około 20 wniosków aplikacyjnych w celu dokonania oceny merytorycznej. Dokładna liczba wniosków aplikacyjnych przypadających danemu ekspertowi podana zostanie po zakończeniu ww. konkursu.

Praca ekspertów świadczona będzie nieodpłatnie, jako wolontariat – zostanie podpisane porozumienie wolontariackie oraz wydane zaświadczenie o świadczeniu wolontariatu.

II. Zasady wyboru eksperta zewnętrznego

W niniejszym naborze może wziąć udział osoba, która jednocześnie spełnia wszystkie warunki formalne naboru.

Na ekspertów zewnętrznych wybrane zostaną osoby ocenione według kryterium merytorycznego naboru.

Warunki formalne naboru: w naborze może wziąć udział osoba, która jednocześnie:

  • korzysta z pełni praw publicznych,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe,
  • jest dyspozycyjna w okresie planowanej oceny wniosków II połowa czerwca 2017 r.

Szczegółowy zakres działań, jakie mogą być realizowane w ramach projektów konkursowych opisany został w Regulaminie konkursu. Osoba spełniająca warunki formalne naboru podlega ocenie według kryterium merytorycznego naboru.   

Kryterium merytoryczne naboru:

  • doświadczenie w ocenie wniosków aplikacyjnych ze źródeł publicznych i znajomość zasad realizacji zadań z P FIO.

Na ekspertów zewnętrznych zostaną wybrane osoby wykazujące się największym doświadczeniem odpowiadającym zakresowi, ocenionym według kryterium merytorycznego naboru.

III. Termin zgłoszenia i wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji eksperta, spełniające warunki formalne naboru prosimy o przesłanie zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres: kierunekfio@ocwip.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2017 r. do godziny 15.30. Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę dla celów niniejszego naboru.

Zgłoszenie powinno zawierać CV wraz z opisem doświadczeń w obszarze oceny wniosków o dofinansowanie.

Po dokonaniu wyboru ekspertów zewnętrznych przez Oparatorów, osoby te zostaną o tym niezwłocznie poinformowane za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu i poproszone o dostarczenie do biura Operatora dokumentów w wersji pisemnej potwierdzających spełnienie warunków formalnych naboru oraz doświadczenie oceniane w ramach kryterium merytorycznego naboru.

Informacje na temat naboru i konkursu można uzyskać kontaktując się z Operatorem za pośrednictwem:

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

ul. Damrota 4/35-36

45-064 Opole

Tel. 77 441 50 25

e-mail: kierunekfio@ocwip.pl