Skip to main content

Nabór ekspertów do oceny wniosków w ramach projektu „Kierunek FIO” w 2015 roku.

Nabór ekspertów do oceny wniosków w ramach projektu „Kierunek FIO” w 2015 roku.
news
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”,  działając jako Operator Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Kierunek FIO”,  na podstawie umowy o dofinansowanie nr 740_III/ i środków Samorządu Województwa Opolskiego, ogłasza nabór ekspertów do oceny wniosków aplikacyjnych złożonych w konkursie.

I. Obowiązki ekspertów i zasady ich wykonywania

Do zadań ekspertów będzie należeć: ocena merytoryczna wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach ww. konkursu. Ocena dokonywana będzie zgodnie z kryteriami zawartymi  w Regulaminie konkursu oraz zgodnie z  wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, przygotowanie uzasadnienia oceny każdego projektu, udział w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym w celu zapoznania się z założeniami konkursu i kryteriami oceny projektów dnia 09/04/2015. Brak obecności na szkoleniu skutkować będzie wykluczeniem eksperta z oceny wniosków.

Ocena merytoryczna każdego wniosku aplikacyjnego dokonywana będzie przez dwóch niezależnych ekspertów. W przypadku znacznej rozbieżności w ocenie merytorycznej danego wniosku aplikacyjnego dokonanej przez obu ekspertów (tj. rozbieżność wynoszącej więcej niż 30 proc. wyższego wyniku) Operator zleci niezależną ocenę trzeciemu ekspertowi.
Każdy z ekspertów wybranych  przez Operatora otrzyma do 20 wniosków aplikacyjnych w celu dokonania oceny merytorycznej. Dokładna liczba wniosków aplikacyjnych przypadających danemu ekspertowi podana zostanie po zakończeniu ww. konkursu.
Praca ekspertów świadczona będzie nieodpłatnie, jako wolontariat.
Ekspertom przysługuje zwrot kosztów dojazdu na obowiązkowe szkolenie  09/04/2015

 
II. Zasady wyboru eksperta zewnętrznego

W niniejszym naborze może wziąć udział osoba, która jednocześnie spełnia wszystkie warunki formalne naboru. Na ekspertów zewnętrznych wybrane zostaną osoby ocenione według kryterium merytorycznego naboru.
Warunki formalne naboru: w naborze może wziąć udział osoba, która jednocześnie:
korzysta z pełni praw publicznych,
posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe,
jest w pełni dyspozycyjna w okresie planowanej oceny wniosków : 17/04/2015 – 12/05/2015
Szczegółowy zakres działań, jakie mogą być realizowane w ramach projektów konkursowych opisany został w Regulaminie konkursu. Osoba spełniająca warunki formalne naboru podlega ocenie według kryterium merytorycznego naboru. 
 Kryterium merytoryczne naboru:
doświadczenie w merytorycznej ocenie wniosków o dofinansowanie m.in. z P FIO
doświadczenie we wdrażaniu projektów z obszaru programowego.
Na ekspertów zewnętrznych zostaną wybrane osoby wykazujące się największym doświadczeniem odpowiadającym zakresowi, ocenionym według kryterium merytorycznego naboru.

III. Termin zgłoszenia i wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji eksperta, spełniające warunki formalne naboru prosimy o przesłanie zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adresy e-mail:

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
e-mail: kierunekfio@ocwip.pl

lub
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”
e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03/04/2015 do godziny 15.30.

Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę dla celów niniejszego naboru.

Zgłoszenie powinno zawierać:

życiorys wraz z adresem kontaktowym, w tym adresem poczty elektronicznej e-mail, oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków formalnych naboru,
oświadczenie w zakresie doświadczenia w ramach kryterium merytorycznego naboru wraz z listą ocenianych/ wdrażanych projektów/ listą konkursów w ramach których kandydat/ka oceniał/a projekty.

Po dokonaniu wyboru ekspertów zewnętrznych przez Oparatorów, osoby te zostaną o tym niezwłocznie poinformowane za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu i poproszone o dostarczenie do biura Operatora dokumentów w wersji pisemnej potwierdzających spełnienie warunków formalnych naboru oraz doświadczenie oceniane w ramach kryterium merytorycznego naboru.

Informacje na temat naboru i konkursu można uzyskać kontaktując się z Operatorem za pośrednictwem:

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
ul. Damrota 4/35-36
45-064 Opole
Tel. 77 441 50 25
e-mail: kierunekfio@ocwip.pl

lub

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”
ul. Rynek 1
46-200 Kluczbork
Tel. 77 413 11 38
e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl