Skip to main content

Akcja Człowiek – Niesłyszący konsument

Akcja Człowiek – Niesłyszący konsument
news
Idea samopomocy sama w sobie nie jest może ideą innowacyjną jednak rzadko w Polsce stosowana jest do działań ukierunkowanych na pomoc osobom niepełnosprawnym. Podpatrzone wzorce i rozwiązania niemieckie w tym zakresie pomogły zorganizować w Polskim Związku Głuchych 5  różnych grup samopomocowych, z których w każdej ustalono przewodni temat którym będzie zajmować się dana grupa. Podjęcie decyzji w zakresie różnorodną tematyką jaką miały się zająć poszczególne grupy wynika z potrzeby wzmocnienia efektu oddziaływania nie tylko na członków danej grupy samopomocowej działającej w jednym z 5 ośrodków PZG w województwie opolskim, ale rozszerzenia tego efektu na wszystkich członków grup samopomocowych. Bardzo przydatnym narzędziem wykorzystywanym w tym celu są spotkania sieciujące, które pozwalają na wspólną, wśród 40 osób tworzących grupy samopomocowe, wymianę doświadczeń. Większa liczba rozwiązanych problemów i podejmowanych działań w obszarze włączenia społecznego pozwoli podczas spotkań sieciujących na zapoznanie się uczestników projektu z jak najszerszym spektrum rozwiązań trudnych problemów. Sieciowanie ma również pomóc w tworzeniu trwałej sieci współpracy oraz poszerzyć może zakres doświadczeń i możliwości rozwiązania problemów z jakimi na co dzień borykają się osoby niepełnosprawne w społeczeństwie. 

Gospodarzem pierwszego spotkania sieciującego była grupa samopomocy z Kędzierzyńsko Kozielskiego oddziału PZG, której tematem przewodnim pracy jest niepełnosprawny konsument na rynku, jego prawa i zagrożenia jakie w tym zakresie mogą spotkać niepełnosprawną osobę.

Poruszane tematy dotyczyły nie tylko spraw prostych w zakresie poruszania się w obszarze konsumentów, ale też i ważne kwestie związane chociażby z postępowaniem z udziałem notariusza czy zawierania umów kupna sprzedaży. Zauważono małą, świadomość szczególnie osób głuchych od urodzenia i w stopniu znacznym, konsekwencji i poprawnego postępowania w niektórych przypadkach jako konsumentów, czy też brak świadomości swoich praw takich osób. Jako jeden z przykładów przywołano na przykład sytuacje w zakresie postępowań przed notariuszem i koniecznością zawarcia w akcie notarialnym, np. pełnomocnictwach, adnotacji o tym czy treść czynności jest dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu zrozumiała. Brak bowiem takiego zapisu, jak to wskazano na jednym ze spotkań może powodować nieważność tak dokonanej czynności.

Jak przekazano podczas spotkań grupy samopomocowej a później spotkań sieciujących w świetle ustawy Prawo o notariacie jeżeli osoba biorąca udział w czynnościach notarialnych jest głucha lub głuchoniema, notariusz jest obowiązany przekonać się, że treść czynności jest jej dokładnie znana i zrozumiała. W tym celu może skorzystać z pomocy biegłego. Natomiast na życzenie takiej osoby notariusz powinien przywołać do czynności wskazaną przez nią zaufaną osobę. O zachowaniu tych warunków notariusz musi uczynić stosowną wzmiankę w treści sporządzonego dokumentu. Wspomniany przepis Prawa o notariacie dotyczy nie tylko przypadków całkowitej głuchoty, ale też takich, w których upośledzenie słuchu jest na tyle znaczne, że nie jest możliwe prawidłowe porozumienie się z daną osobą. Informacje te i inne z obszaru poruszania się jako świadomy konsument na rynku pomogą osobom głuchym.

Grupa podczas spotkań zajęła się także zagadnieniami związanymi z określeniem niebezpieczeństw i barier z jakimi stykają się osoby niepełnosprawne na rynku jako konsumenci. Starano się zdefiniować bariery i określić elementy na jakie muszą uważać osoby niepełnosprawne z dysfunkcją słuchu na rynku, szczególnie w zakresie zawierania umów i zaciągania zobowiązań.

Utrwalona wiedza przekazana wszystkim uczestnikom spotkań sieciujących powinna przyczynić się do zwiększenia świadomości uczestników projektu a także ich otoczenia w tym obszarze tematycznym.