Skip to main content

Konkurs dotacyjny

Konkurs dotacyjny
news
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”,  działając jako Operator Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Kierunek FIO”,  na podstawie umowy o dofinansowanie nr 740_III/2014 i środków Samorządu Województwa Opolskiego, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na:
1. Realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego.

2. Rozwój młodej organizacji pozarządowej lub innego podmiotu uprawnionego do wnioskowania, zarejestrowanego na terenie woj. opolskiego. 

Adresatami projektów muszą być osoby mieszkające w województwie opolskim.

Cel główny: zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych.

2. Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne.

3. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych.

4. Wzmocnienie potencjału III sektora.

Termin składania wniosków: 25.07.2014 r. – 25.08.2014 r.

Limit dostępnych środków: 300 000,00 zł

Beneficjenci:  

1. Młoda organizacja pozarządowa (do 18 miesięcy), której siedziba jest na terenie województwa opolskiego.

Organizacja pozarządowa zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, tj.:

 osoba prawna i jednostka organizacyjna działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;

 stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;

 spółdzielnia socjalna;

 spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klub sportowy będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

2. Grupa nieformalna 

To nie mniej niż trzy osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, pełnoletnie zamieszkujące na terenie województwa opolskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej

3. Grupa samopomocowa 

To grupa min trzech pełnoletnich osób, której aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jej członków. 

Czas realizacji projektów:  Projekty można realizować w okresie od 15 września do 15 listopada 2014 r. 

Wysokość dotacji: Kwota dotacji nie może przekraczać 5 000,00 zł.

Minimalna kwota wnioskowana wynosi 3 000,00 zł.

Miejsce składania wniosków:
Konkurs obsługuje dwóch operatorów:

1. Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

Do Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, składają wnioski młode organizacje mające swoją siedzibę na terenie/ przedstawiciele grupy nieformalnej i samopomocowej zamieszkujący teren: 

Powiat opolski

Gminy: Opole, Tarnów Opolski, Niemodlin, Tułowice, Prószków, Komprachcice, Dąbrowa (7)

Powiat krapkowicki

Gminy: Krapkowice, Gogolin, Zdzieszowice, Walce, Strzeleczki (5)

Powiat kędzierzyńsko-kozielski

Gminy: Kędzierzyn-Koźle, Reńska Wieś, Bierawa, Cisek, Polska Cerekiew, Pawłowiczki (6)

Powiat głubczycki

Gminy: Głubczyce, Baborów, Kietrz, Branice (4)

Powiat prudnicki

Gminy: Prudnik, Lubrza, Biała, Głogówek (4)

Powiat nyski

Gminy: Nysa, Głuchołazy, Paczków, Otmuchów, Kamienniki, Pakosławice, Łambinowice, Korfantów, Skoroszyce (9)

Do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, składają wnioski młode organizacje mające swoją siedzibę na terenie/ przedstawiciele grupy nieformalnej i samopomocowej zamieszkujący teren: 

Powiat namysłowski

Gminy: Wilków, Namysłów, Domaszowice, Świerczów, Pokój (5)

Powiat kluczborski

Gminy: Kluczbork, Wołczyn, Byczyna, Lasowice Wielkie (4)

Powiat oleski

Gminy: Olesno, Gorzów Śląski, Praszka, Rudniki, Radłów, Zębowice, Dobrodzień (7)

Powiat brzeski

Gminy: Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, Grodków, Olszanka, Skarbimierz (6)

Powiat strzelecki

Gminy: Kolonowskie, Zawadzkie, Jemielnica, Izbicko, Strzelce Opolskie, Ujazd, Leśnica (7)

Powiat opolski

Gminy: Popielów, Murów, Dobrzeń Wielki, Łubniany, Turawa, Ozimek, Chrząstowice (7)

Sposób składania wniosków:
Wnioski składane powinny być za pomocą generatora wniosków. generator jest dostępny za pośrednictwem strony www.ocwip.pl 

Dopuszcza się możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej (word).

W przypadku składania wniosku za pomocą: 

A. GENERATORA – www.witkac.pl lub kliknij baner na stronie www.ocwip.pl i www.dolinastobrawy.pl 
Prawidłowe złożenie wniosku składa się z dwóch części:

1. złożenie wniosku poprzez Generator wniosków;

2. dostarczenie „Potwierdzenia złożenia wniosku” podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy do siedziby Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ul. Damrota 4/35-36, 45-064 Opole lub biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”,  ul. Rynek 1, 46-200 Kluczbork (w zależności od podziału na gminy). 

Złożenie potwierdzenia musi nastąpić najpóźniej w dniu kończącym nabór wniosków, tj. do dnia 25 sierpnia 2014 do godziny 15:30. 

W przypadku przesyłania pocztą tradycyjną liczy się data wpływu do Operatora tj. najpóźniej do dnia 25 sierpnia 2014 r. do godziny 15:30.

B)   WNIOSKU W WERSJI PAPIEROWEJ (WORD)

W przypadku braku stałego dostępu do internetu lub innych trudności, istnieje możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej (word). Formularz wniosku dla organizacji, grupy nieformalnej i samopomocowej dostępny jest na stronie internetowej www.ocwip.pl i www.dolinastobrawy.pl W takim przypadku należy złożyć: oryginał wniosku i 1 kopię oraz płytę CD z nagranym wnioskiem w wersji edytowalnej i ewentualnymi załącznikami należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej w terminie do dnia 25 sierpnia 2014 do godziny 15:30. W przypadku przesyłania pocztą tradycyjną liczy się data wpływu do Operatora tj. najpóźniej do dnia 25 sierpnia 2014 r. do godziny 15:30 (w zależności od podziału na gminy).


Procedura oceny wniosków i przyznawania dotacji: 

1. Ocena formalna

Każdy wniosek złożony w konkursie musi spełnić kryteria formalne, które zostały wymienione w tabeli „Kryteria formalne…”, w punkcie VI.1. Regulaminu.

2. Ocena merytoryczna

Ocena merytoryczna dokonywana będzie przez Komisję Oceny Wniosków. W jej skład wejdą uprawnieni przedstawiciele Operatora konkursu „Kierunek FIO”, członkowie i pracownicy oraz eksperci z zewnątrz wyłonieni w otwartym naborze. Przy ocenie merytorycznej brane będą pod uwagę kryteria wymienione w punkcie VI.2. Regulaminu.

Każdy wniosek będzie opiniowany indywidualnie i niezależnie przez dwóch ekspertów. 

Maksymalna liczba punktów, jaką może przyznać jeden ekspert wynosi 50. Pozytywna ocena merytoryczna oznacza, że ekspert przyznał wnioskowi co najmniej 25 punktów. Negatywna ocena merytoryczna oznacza, że ekspert przyznał wnioskowi mniej niż 25 punktów. Ostateczna liczba punktów stanowi sumę ocen dwóch ekspertów. Każdy projekt może więc otrzymać maksymalnie 100 punktów.

Szczegółowe informacje na temat naboru w zależności od podziału na gminy udzielane są:
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

ul. Damrota 4/35-36

45-064 Opole

Tel. 77 441 50 25 

e-mail: kierunekfio@ocwip.pl

lub 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

ul. Rynek 1
46-200 Kluczbork

Tel. 77 413 11 38

e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl

Szczegóły na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu dotacyjnego w ramach projektu „Kierunek FIO”, który stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze. WNIOSEK GRUPY NIEFORMALNE I SAMOPOMOCOWE

 

WZÓR SPRAWOZDANIA