Skip to main content

Kierunek FIO 2015 – ostatnie dni naboru wniosków !!!

Kierunek FIO 2015 – ostatnie dni naboru wniosków !!!
news
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, 
działając jako Operator Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach
projektu „Kierunek FIO”,  na podstawie umowy o dofinansowanie nr
740_III/2014 i środków Samorządu Województwa Opolskiego, ogłasza nabór
wniosków o dofinansowanie na:

1. Realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego.
2.
Rozwój młodej organizacji pozarządowej lub innego podmiotu uprawnionego
do wnioskowania, zarejestrowanego na terenie woj. opolskiego. 

Adresatami projektów muszą być osoby mieszkające w województwie opolskim.

Cel główny: zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych.
2. Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne.
3. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych.
4. Wzmocnienie potencjału III sektora.

Termin składania wniosków: 23/03/2015 – 17/04/2015

Limit dostępnych środków: 311 600,00 zł

Beneficjenci:  
1. Młoda organizacja pozarządowa (do 18 miesięcy), której siedziba jest na terenie województwa opolskiego.
Organizacja
pozarządowa zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie lub inny podmiot wymieniony w art.
3 ust. 3 tejże ustawy, tj.:
• osoba prawna i jednostka
organizacyjna działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności
sumienia i wyznania;
• stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
• spółdzielnia socjalna;

spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klub
sportowy będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia
zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych
oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców,
akcjonariuszy i pracowników.

2. Grupa nieformalna 
To nie
mniej niż trzy osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
pełnoletnie zamieszkujące na terenie województwa opolskiego, wspólnie
realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku
publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej

3. Grupa samopomocowa 
To
grupa min trzech pełnoletnich osób, której aktywne działanie skierowane
jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jej członków. 

Czas realizacji projektów:  Projekty można realizować w okresie od 19 maja 2015  do 15 października 2015 r. 

Wysokość dotacji: Kwota dotacji nie może przekraczać 5 000,00 zł.

Minimalna kwota
wnioskowana wynosi 3 000,00 zł.

Miejsce składania wniosków:

Konkurs obsługuje dwóch operatorów:
1. Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

Do
Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, składają wnioski
młode organizacje mające swoją siedzibę na terenie/ przedstawiciele
grupy nieformalnej i samopomocowej zamieszkujący teren: 
Powiat opolski
Gminy: Opole, Tarnów Opolski, Niemodlin, Tułowice, Prószków, Komprachcice, Dąbrowa (7)
Powiat krapkowicki
Gminy: Krapkowice, Gogolin, Zdzieszowice, Walce, Strzeleczki (5)
Powiat kędzierzyńsko-kozielski
Gminy: Kędzierzyn-Koźle, Reńska Wieś, Bierawa, Cisek, Polska Cerekiew, Pawłowiczki (6)
Powiat głubczycki
Gminy: Głubczyce, Baborów, Kietrz, Branice (4)
Powiat prudnicki
Gminy: Prudnik, Lubrza, Biała, Głogówek (4)
Powiat nyski
Gminy: Nysa, Głuchołazy, Paczków, Otmuchów, Kamienniki, Pakosławice, Łambinowice, Korfantów, Skoroszyce (9)

Do
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, składają
wnioski młode organizacje mające swoją siedzibę na terenie/
przedstawiciele grupy nieformalnej i samopomocowej zamieszkujący teren: 

Powiat namysłowski
Gminy: Wilków, Namysłów, Domaszowice, Świerczów, Pokój (5)
Powiat kluczborski
Gminy: Kluczbork, Wołczyn, Byczyna, Lasowice Wielkie (4)
Powiat oleski
Gminy: Olesno, Gorzów Śląski, Praszka, Rudniki, Radłów, Zębowice, Dobrodzień (7)
Powiat brzeski
Gminy: Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, Grodków, Olszanka, Skarbimierz (6)
Powiat strzelecki
Gminy: Kolonowskie, Zawadzkie, Jemielnica, Izbicko, Strzelce Opolskie, Ujazd, Leśnica (7)
Powiat opolski
Gminy: Popielów, Murów, Dobrzeń Wielki, Łubniany, Turawa, Ozimek, Chrząstowice (7)

Sposób składania wniosków:

Wnioski składane powinny być za pomocą generatora wniosków. generator jest dostępny za pośrednictwem strony www.ocwip.pl 
i www.dolinastobrawy.pl 

Dopuszcza się możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej (word).

W przypadku składania wniosku za pomocą: 

A. GENERATORA – www.witkac.pl lub kliknij baner na stronie www.ocwip.pl i www.dolinastobrawy.pl 

Prawidłowe złożenie wniosku składa się z dwóch części:
1. złożenie wniosku poprzez Generator wniosków;
2.
dostarczenie „Potwierdzenia złożenia wniosku” podpisanego przez osoby
upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy do siedziby Opolskie Centrum
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ul. Damrota 4/35-36, 45-064 Opole
lub biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”,  ul.
Rynek 1, 46-200 Kluczbork (w zależności od podziału na gminy). 

Złożenie
potwierdzenia musi nastąpić najpóźniej w dniu kończącym nabór wniosków,
tj. do dnia 17 kwietnia  2015 do godziny 15:30. 

W przypadku
przesyłania pocztą tradycyjną liczy się data wpływu do Operatora tj.
najpóźniej do dnia 17 kwietnia 2015 r. do godziny 15:30.

B)   WNIOSKU W WERSJI PAPIEROWEJ (WORD)
W
przypadku braku stałego dostępu do internetu lub innych trudności,
istnieje możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej (word).
Formularz wniosku dla organizacji, grupy nieformalnej i samopomocowej
dostępny jest na stronie internetowej www.ocwip.pl i
www.dolinastobrawy.pl W takim przypadku należy złożyć: oryginał wniosku i
1 kopię oraz płytę CD z nagranym wnioskiem w wersji edytowalnej i
ewentualnymi załącznikami należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty
tradycyjnej w terminie do dnia 17 kwietnia 2015 do godziny 15:30. W
przypadku przesyłania pocztą tradycyjną liczy się data wpływu do
Operatora tj. najpóźniej do dnia 17 kwietnia 2015 r. do godziny 15:30 (w
zależności od podziału na gminy).

Procedura oceny wniosków i przyznawania dotacji: 

1. Ocena formalna
Każdy
wniosek złożony w konkursie musi spełnić kryteria formalne, które
zostały wymienione w tabeli „Kryteria formalne…”, w punkcie VI.1.
Regulaminu.
2. Ocena merytoryczna
Ocena merytoryczna dokonywana
będzie przez Komisję Oceny Wniosków. W jej skład wejdą uprawnieni
przedstawiciele Operatora konkursu „Kierunek FIO”, członkowie i
pracownicy oraz eksperci z zewnątrz wyłonieni w otwartym naborze. Przy
ocenie merytorycznej brane będą pod uwagę kryteria wymienione w punkcie
VI.2. Regulaminu.

Każdy wniosek będzie opiniowany indywidualnie i niezależnie przez dwóch ekspertów. 

Maksymalna
liczba punktów, jaką może przyznać jeden ekspert wynosi 50. Pozytywna
ocena merytoryczna oznacza, że ekspert przyznał wnioskowi co najmniej 25
punktów. Negatywna ocena merytoryczna oznacza, że ekspert przyznał
wnioskowi mniej niż 25 punktów. Ostateczna liczba punktów stanowi sumę
ocen dwóch ekspertów. Każdy projekt może więc otrzymać maksymalnie 100
punktów. 

Warunkiem podpisania umowy i przekazania
środków jest uczestnictwo jednego przedstawiciela NGO lub grupy
nieformalnej/ samopomocowej w szkoleniu dotyczącym realizacji zadania.
Miejsca spotkań zostaną ustalone po ogłoszeniu listy rankingowej.

Więcej informacji w REGULAMINIE.

Informacje na temat Regulaminu konkursu można uzyskać kontaktując się z Operatorem:

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
ul. Damrota 4/35-36
45-064 Opole
Tel. 77 441 50 25
e-mail: kierunekfio@ocwip.pl

lub

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”
ul. Rynek 1
46-200 Kluczbork
Tel. 77 413 11 38
e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl

Załączniki:

1.    oświadczenie dotyczące przychodów
2.    wzór weksla in blanco
3.    wzór wniosku o dofinansowanie
4.    wzór karty oceny formalnej
5.    wzór karty oceny merytorycznej
6.     umowa o dofinansowanie dla młodej organizacji pozarządowej
7.   umowa
o dofinansowanie dla grupy nieformalnej lub samopomocowej składającej
wniosek za pomocą organizacji reprezentującej/ patrona

8.   umowa o dofinansowanie dla grupy nieformalnej lub samopomocowej składającej wniosek samodzielnie
9.    wzór sprawozdania w wersji papierowej word