Skip to main content

II etap oceny w ramach konkursu Kierunek FIO 2016 – INICJATYWY LOKALNE

II etap oceny w ramach konkursu Kierunek FIO 2016 – INICJATYWY LOKALNE
news
Raz jeszcze gratulujemy 50 inicjatywom przejścia do II etapu oceny w konkursie „Kierunek FIO 2016” i zapraszamy na prezentacje. Do wybranych grup zostaną wysłane maile ze szczegółami na adres mailowy wpisany we wniosku do kontaktu.

Prezentacji powinny dokonać min 2 osoby bezpośrednio zaangażowana/e w projekt rozumiane w Regulaminie jako Realizatorzy projektu. Dopuszcza się możliwość łącznej prezentacji przez reprezentanta/ów grupy nieformalnej oraz organizacji pozarządowej (Wnioskodawca i Realizator), natomiast Komisja nie będzie oceniać prezentacji przygotowanych wyłącznie przez przedstawicieli organizacji pozarządowej (Wnioskodawcy), jeżeli Realizatorem projektu jest grupa nieformalna/ samopomocowa.

Realizator projektu będzie mógł wybrać najdogodniejszy termin i miejsce spośród zaproponowanych (do wyczerpania limitu miejsc). Nie pojawienie się na żadnym spotkaniu Komisji Oceniającej będzie skutkowało dyskwalifikacją oferty i automatycznym przyznaniem liczby 0 punktów w rankingu.


Miejsca i terminy spotkań:

1.    09.05.2016r. Opole, Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, II piętro, od godziny 17:00 do godziny 20:00
2.    10.05.2016r. Nysa, Inkubator Organizacji Społecznych w Nysie, w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, sala konferencyjna nr 31, od godziny 15:10 do godziny 19:00
3.    11.05.2016r. Opole, Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, II piętro, od godziny 16:00 do godziny 20:00
4.    12.05.2016r. Głubczyce, Miejski Ośrodek Kultury ul. Kościuszki 24, od godziny 15:30 do godziny 20:00
5.    13.05.2016r. Opole, Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, II piętro, od godziny 15:00 do godziny 19:00

Sposób zgłaszania się na prezentacje będzie szczegółowo określony w mailu.

Prezentacja projektu zostanie oceniona przez Komisję Oceniającą, w skład której będą wchodzić: przedstawiciele Operatora, przedstawiciel organizacji pozarządowej, lokalnej instytucji.

Prezentacja projektu powinna zawierać odpowiedź na:

1.    Kim są członkowie grupy/ NGO? m.in.: doświadczenie we współpracy z innymi podmiotami i działalności lokalnej, realizacja przedsięwzięć o podobnym charakterze.
2.    Jakie działania chce podjąć grupa/ NGO uwzględniając rozłożenie ich w czasie oraz sposoby dotarcia do swoich odbiorców – jeśli dotyczy.
3.    Dlaczego grupa/ NGO chce zrealizować właśnie to działanie? W przypadku grup samopomocowych należy przedstawić potrzebę realizacji zadania w odpowiedzi na potrzeby grupy? Jakie cele przed sobą stawia grupa/NGO?
4.    Innowacyjność zadania – czy zadanie jest w jakiś sposób innowacyjne, czy zawiera nowe elementy, formuły działania?
5.    Zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację zadania?

Forma prezentacji jest dowolna – musi jednak zakładać osobiste uczestnictwo przedstawiciela/ki Realizatora, w szczególności powinna to być osoba która będzie w stanie uszczegółowić przedstawione wniosków/ fiszce kwestie w rozmowie z Komisją.

Po prezentacji Komisja może zadawać pytania.

Prezentacja może trwać max 10 min + 10 min rozmowa z Komisją Oceniającą

UWAGA

Przed prezentacją Realizator zobowiązany jest do 08.05.2016 r. uzupełnić budżet, który jest uruchomiony w generatorze WITKAC. PL.

Ocena komisji

Prezentacja oceniana jest przez każdego z członków/ członkiń Komisji Oceniającej niezależnie. Każdy członek Komisji ocenia prezentację w skali od 0 do 20 punktów w następujących kryteriach:

1.    Doświadczenie i potencjał grupy (0-4 pkt)
Grupa/organizacja
– członkowie grupy/organizacji są zakorzenieni w społeczności, do której kierowany jest projekt, znają jej potrzeby i zasoby lokalne
– grupa/organizacja posiada doświadczenie w działalności lokalnej,
– grupa/organizacja posiada doświadczenie współpracy z innymi podmiotami na rzecz społeczności (0-2 pkt)
Prezentacja grupy/ organizacji
– prezentacja była konkretna, rzeczowa a grupa/organizacja odpowiedziała na wszystkie wymagane pytania,
– prezentacja była przemyślana, spójna poszczególne jej elementy były logiczne (0-2 pkt)
2.    Zaangażowanie lokalnej społeczności w realizację zadania (0-7 pkt)
– proponowana forma działań jest dopasowana do potrzeb społeczności na rzecz której realizowane jest zadanie, wynika z realnych potrzeb a dodatkowo warta uwagi ze względu na innowacyjność/atrakcyjność działań(0- 3 pkt)
– grupa/organizacja włącza mieszkańców/ do działania w sposób aktywny, wie jak zachęcić i dotrzeć do różnorodnych grup, wie dlaczego społeczność będzie chciała się zaangażować (0-2 pkt)
– grupa/organizacja włącza do projektu własne zasoby/partnerów? Ludzie: wolontariusze -czy grupa/organizacja wskazuje zakres działania wolontariuszy, partnerów? Wkład rzeczowy/usługowy (0-2 pkt)
3.    Spójność i adekwatność działań, trwałość           (0-9 pkt)
– projekt jest przemyślany, wykonalny i swoimi działaniami odpowiada na wskazane potrzeby (0- 4 pkt)
– działania mają szansę być kontynuowane/zapoczątkować dalszą zmianę społeczną (0-2 pkt)
– przedstawione wydatki są racjonalne, niezbędne i uzasadnione cenowo (0-3 pkt)

Po zakończeniu drugiego etapu oceny projekty ułożone zostaną na liście rankingowej wskazane liczby punktów, będą średnią punktów z pierwszego i drugiego etapu oceny. Dofinansowanie otrzymują najlepsze projekty aż do wyczerpania alokacji finansowej.