Skip to main content

I Opolskie Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego

I Opolskie Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego
news
W dniu 2 czerwca obyło się pierwsze w województwie opolskim Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego. Spotkanie odbyło się w ramach projektu Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ( poddziałanie 5.4.2).

W województwie opolskim w chwili obecnej działają 3 RDPP: Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego w Opolu, Gmina Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kędzierzynie Koźlu i Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kędzierzynie Koźlu. Rodzi się, zatem pytanie czy to dużo czy mało? Skoro w naszym województwie jest 71 gmin i 12 powiatów!
Było to jedno z pytań, jakie zadawali sobie uczestnicy spotkania, ale jak stwierdzili sami ,nie o ilość przecież chodzi. Pytań, na które próbowali sobie odpowiedzieć było zdecydowanie więcej. Na niektóre odpowiedzieli sobie sami, a z odpowiedziami na inne trzeba będzie pewnie jeszcze poczekać. Spotkanie rozpoczęło od przedstawienia się i omówienia  oczekiwań, bo choć RDPP jest niewiele to jak się okazało nie wszyscy członkowie z Rad znają się nawzajem, pomiędzy RDPP, czy też  wiedzą o swoich działaniach. Kolejne pytania, które zadali sobie nawzajem uczestnicy Forum to, m.in.: 
– Czy RDPP powinna być reprezentacją III sektora? 
– Na ile jej działania są skuteczne? 
– Jakim celom może służyć takie Forum?
– Czym miałoby się zajmować w przyszłości? 
Aby zastanowić się nad tymi i innymi ważnymi zagadnieniami uczestnicy zostali podzieleni na grupy, w których przy pomocy moderatorów dyskutowali. W trakcie tych dyskusja zostały poruszone również  inne ważne kwestie dotyczące kompetencji RDPP, wyboru członków czy motywacji jaką mają przedstawiciele III sektora i jednostek samorządu do zasiadania i pracowania w Radzie. Niewątpliwie jednak, najistotniejszą rzeczą podczas Forum była możliwość wymiany doświadczeń, możliwość spotkania się „oko w oko” i podyskutowania o pracach w Radach, o tym z  czym na co dzień pracują. 

Tematy na jakie zwrócili uwagę członkowie Forum, tj. trudności jakie stoją przed nimi jako członkami RDPP to:
– brak poczucia sensu działania; 
– niewielkie znaczenie i kompetencje RDPP w odczuciu społeczeństwa ;
– niska świadomość przedstawicieli III sektora na temat działania RDPP w województwie;
– brak chętnych do zasiadania w RDPP;
– różny stopień zaangażowania członków w prace w Radzie;
– patrzenie na RDPP jako miejsce gdzie można „załatwić” interes własnej organizacji.
Jak się okazało każda RDPP w naszym województwie staje przed rozwiązaniem tych trudności, nie jest to problem jednej, konkretnej Rady, tylko wszystkich. W związku z tym, uczestnicy starali się określić rozwiązania  czy zadania na najbliższy czas, które miały by pomóc w wyeliminowaniu tych trudności. W związku z tym zadania jakie sobie postawili na najbliższy czas, takie na które mają wpływ i które mogą zrealizować to:
– zwiększenie kompetencji członków RDPP;
– zwiększenie transparentności działań RDPP;
– wymiana doświadczeń pomiędzy RDPP;
– kampania informacyjno – promocyjna.
Niewątpliwie jednak istotnym elementem, na który zwrócili uwagę członkowie Forum jest również doprecyzowanie zapisów w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która to reguluje działania RDPP, w szczególności doprecyzowanie kryteriów wyboru członków na kandydatów do RDPP.
Niestety podczas jednego Forum nie da się omówić wszystkich ważnych dla członków RDPP kwestii zwłaszcza, że nie na wszystkie mają wpływ „tu i teraz”. I jak sami powiedzieli „dobrze, bo przynajmniej wiemy, o czym będzie dyskutować podczas kolejnego Forum”. Uczestnicy zakończyli Forum z myślą i hasłem „rzecz w działaniu, a nie sprawozdaniu” i z tym wrócili do prac w swoich RDPP czekając na koleje już II Wojewódzkie Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego. 
Forum odbyło się w ramach projektu  Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
( poddziałanie 5.4.2).
Partnerzy projektu
• Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 
• Urząd marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
• Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 
• Centrum Promocji i Rozwoju inicjatyw Obywatelskich OPUS z Łodzi 
• Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw pozarządowych z Wrocławia 
• Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika 
Alicja Gawinek OCWIP