Skip to main content

Akcja Człowiek – Pierwsze spotkania, pierwsze efekty

Akcja Człowiek – Pierwsze spotkania, pierwsze efekty
news
Idea aktywizacji osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządów słuchu poprzez działanie grup samopomocowych zaczyna przynosić pozytywne efekty pomimo, iż podejmowane wcześniej w różnych organizacjach działania wykazywały pewne elementy sytemu samopomocy, nie do końca realizowały cele stojące u podstaw idei samopomocowych. Nadanie im odpowiedniego kształtu i wspomożenie w pierwszych próbach działań poszczególnych grup zaczyna przynosić pierwsze wymierne efekty oraz jak wskazują sami uczestnicy projektu wydaje się bardziej efektywne niż działania podejmowane wcześniej w poszczególnych kołach.

Przypomnijmy, iż dzięki realizacji projektu Sieć samopomocowa osób głuchych w województwie opolskim finansowanego ze środków realizowanej w Niemczech Akcji Człowiek (Akction Mensch)  przedstawiciele Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Polskiego Związku Głuchych Oddział Opole postanowili poznać i zaadaptować na opolskie warunki wzorce samopomocy, funkcjonujące w Niemczech w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych.

Powstałe w projekcie 5 grup utworzono w ośrodkach (oddziałach PZG) w Opolu, Kędzierzynie Koźlu, Kluczborku, Nysie i Strzelcach Opolskich. W każdym z tych ośrodków utworzono 8 osobowe grupy samopomocowe oraz podjęto kroki do odpowiedniego przygotowania osób je tworzących do działań poprzez wyposażenie pomieszczeń do ich pracy, jak też wsparcie merytoryczne i organizacyjne pracowników Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych jak i Polskiego Związku Głuchych o/opolski. Przygotowaniem objęto także animatorów i wolontariuszy działających w ramach projektu.

Od sierpnia 2014 r. powołane grupy spotykają się 2 razy w miesiącu w swoich kołach na spotkaniach celem realizacji zakładanych w planie racy grupy tematów.

Do  chwili obecnej w poszczególnych kołach odbyło się ponad 70 spotkań w ramach grup samopomocowych.

W grupie opolskiej tematem przewodnim działań wybrany został temat aktywności obywatelskiej i praw osoby niepełnosprawnej w urzędzie. Do tematu grupa podeszła szerzej wskazując na duży problem pojawiający się wśród wielu różnych usług opiekuńczych oraz problemów szeroko pojętej aktywizacji społecznej, problem braku usługi Asystenta Osoby  Niepełnosprawnej, który zdaniem grupy wymagałby kompleksowych rozwiązaniach. Co wynika z ograniczonych czasem możliwości osób niepełnosprawnych w tak prostych dla osoby pełnosprawnej czynnościach jak dotarcie do pracy, do instytucji kultury, miejsc rehabilitacji, na zakupy itp. Dzięki jego pomocy osoba niepełnosprawna miałaby szansę stać się bardziej samodzielna i niezależna i zwiększyłaby szanse na wzrost aktywności społecznej czy obywatelskiej. Rola Asystenta polegać mogłaby na pomocy osobie niepełnosprawnej w wykonaniu podejmowanych przez tę osobę działań czy mogłaby inspirować i zachęcać do aktywności – doradzać, wspierać psychicznie i emocjonalnie. Zwrócono uwagę, iż w związku z utrudnioną, pomimo zapisów ustawowych, dostępnością do tłumaczy języka migowego przy wizytach w urzędach, stanowiłaby niebywałą pomoc nie tylko w zakresie kontaktu z urzędnikiem ale i ze zrozumieniem sprawy czy urzędowego pisma. Z tym bowiem często muszą zmagać się osoby niedosłyszące, które nie zawsze poprawnie potrafią odczytać „intencję” urzędniczych pism i procedur. Wskazano też na potrzebę organizacji spotkań i warsztatów w zakresie „poruszania” się po urzędzie i załatwiania spraw urzędowych oraz ułatwienia możliwości skorzystania z tłumaczenia na miejscu w urzędach. Podczas spotkań opolskiej grupy animatorzy i wolontariusze przedstawili też możliwe formy realizacji się osób głuchych i niedosłyszących w aktywności obywatelskiej i wskazano możliwe do pozyskania środki na realizację tego rodzaju inicjatyw z funduszy krajowych i unijnych. Program FIO, ASOS czy też środki Funduszy Europejskich dostępne w nowej perspektywie mogą stanowić wsparcie w aktywizacji obywatelskiej osób niepełnosprawnych. Podczas spotkań zastanawiano się także nad możliwymi propozycjami projektów w tym zakresie oraz nad przygotowaniem słownika aktywności obywatelskiej i poradnika jak radzić sobie w urzędzie.

Grupa przedstawiła plon swojej pracy podczas spotkań sieciujących. Wyrażono również nadzieję, iż sieć stworzona w ramach projektu Sieć samopomocowa osób głuchych w województwie opolskim będzie trwała i będzie rozwijała się obejmując kolejne osoby niepełnosprawne w kole opolskim.