Skip to main content

Raport – opolskie organizacje

Raport – opolskie organizacje
news

31 grudnia 2011 zakończył się projekt realizowany przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych pn. „Centra Wsparcia NGO – projekt długofalowej pomocy dla organizacji pozarządowych”.
Zachęcamy do zapoznania się z Raportem końcowym z badania fokusowego uczestników cyklu edukacyjnego realizowanego w ramach projektu.

 

W cyklu edukacyjnym realizowanym w ramach projektu wzięło udział 15 organizacji
z różnych obszarów Opolszczyzny. Cykl edukacyjny był odpowiedzią na potrzebę zwiększenia wiedzy i umiejętności dotyczących funkcjonowania organizacji non profit.
Z cyklem edukacyjnym „Zarządzanie i rozwój organizacji pozarządowej” związane były dodatkowe usługi dla uczestniczących w nim organizacji a mianowicie: coaching
(z wypracowaniem indywidualnego planu rozwoju organizacji), doradztwo ogólne
i specjalistyczne, pula rozwojowa na zakup usług lub drobnego sprzętu – jako elementów niezbędnych do rozwoju organizacji.

Badania przeprowadzone wśród uczestników cyklu edukacyjnego dotyczyły następujących obszarów:
– zasoby ludzkie w organizacji
– zasoby techniczne i administracyjne
– odbiorcy działań organizacji
– współpraca  z innymi podmiotami.

Raport stanowi wycinek wiedzy nt. opolskich organizacji. Wszelkie uogólnienia i rekomendacje dotyczyć mogą tylko uczestników badaniach. Nie należy traktować wyników jako wiedzy na temat całego opolskiego sektora pozarządowego.

Projekt współfinansowany  przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

RAPORT DO POBRANIA