Skip to main content

Ogłoszenie o naborze na ekspertów oceniających projekty w ramach konkursu „Kierunek FIO”

Ogłoszenie o naborze na ekspertów oceniających projekty w ramach konkursu „Kierunek FIO”
news

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, działając jako Operator Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Kierunek FIO”,  na podstawie umowy o dofinansowanie nr  448_II/2018 i środków Samorządu Województwa Opolskiego, ogłasza nabór ekspertów – wolontariuszy do oceny wniosków złożonych w konkursie.
 
•        Obowiązki ekspertów i zasady ich wykonywania
Do zadań ekspertów będzie należeć: ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach ww. konkursu. Ocena dokonywana będzie zgodnie z kryteriami zawartymi  w Regulaminie konkursu oraz zgodnie z  wytycznymi Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Ocena merytoryczna każdego wniosku dokonywana będzie przez dwóch niezależnych ekspertów. W przypadku znacznej rozbieżności w ocenie merytorycznej danego wniosku aplikacyjnego dokonanej przez obu ekspertów (tj. rozbieżność wynoszącej więcej niż 30 proc. wyższego wyniku) Operator zleci niezależną ocenę trzeciemu ekspertowi.
Każdy z ekspertów wybranych  przez Operatora otrzyma do 25 wniosków aplikacyjnych w celu dokonania oceny merytorycznej. Dokładna liczba wniosków aplikacyjnych przypadających danemu ekspertowi podana zostanie po zakończeniu ww. konkursu.

Praca ekspertów świadczona będzie nieodpłatnie, jako wolontariat.
 
•        Zasady wyboru eksperta zewnętrznego
W niniejszym naborze może wziąć udział osoba, która jednocześnie spełnia wszystkie warunki formalne naboru. Na ekspertów zewnętrznych wybrane zostaną osoby ocenione według kryterium merytorycznego naboru.
Warunki formalne naboru: w naborze może wziąć udział osoba, która jednocześnie:
•        korzysta z pełni praw publicznych,
•        posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
•        nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe,
•       jest w pełni dyspozycyjna w okresie planowanej oceny wniosków: 01.04.2019 -26.04.2019
Szczegółowy zakres działań, jakie mogą być realizowane w ramach projektów konkursowych opisany został w Regulaminie konkursu. Osoba spełniająca warunki formalne naboru podlega ocenie według kryterium merytorycznego naboru.
Kryterium merytoryczne naboru:
•        doświadczenie w merytorycznej ocenie wniosków o dofinansowanie m.in. z P FIO
•        doświadczenie we wdrażaniu projektów z obszaru programowego.
Na ekspertów zewnętrznych zostaną wybrane osoby wykazujące się największym doświadczeniem odpowiadającym zakresowi, ocenionym według kryterium merytorycznego naboru.
 
•        Termin zgłoszenia i wymagane dokumenty
Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji eksperta, spełniające warunki formalne naboru prosimy o przesłanie zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adresy e-mail:
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
e-mail: kierunekfio@ocwip.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.03.2019
Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę dla celów niniejszego naboru.
 
•    Zgłoszenie powinno zawierać:
•        życiorys wraz z adresem kontaktowym, w tym adresem poczty elektronicznej e-mail,
•        oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków formalnych naboru,
•        oświadczenie w zakresie doświadczenia w ramach kryterium merytorycznego naboru wraz z listą ocenianych/ wdrażanych projektów/ listą konkursów w ramach których kandydat/ka oceniał/a projekty.
 
Po dokonaniu wyboru ekspertów zewnętrznych przez Operatorów, osoby te zostaną o tym niezwłocznie poinformowane za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu i poproszone o dostarczenie do biura Operatora dokumentów w wersji pisemnej potwierdzających spełnienie warunków formalnych naboru oraz doświadczenie oceniane w ramach kryterium merytorycznego naboru.
Informacje na temat naboru i konkursu można uzyskać kontaktując się z Operatorem za pośrednictwem:
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Damrota 4/35-36
45-064 Opole
Tel. 77 441 50 25
e-mail: kierunekfio@ocwip.pl