Skip to main content

Nabór na ekspertów oceniających projekty w ramach konkursu Silne NGO

Nabór na ekspertów oceniających projekty w ramach konkursu Silne NGO
news

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych jako operator konkursu na podstawie umowy  nr CDO-ROP.526.12.1.2018PP zawartej z Miastem Opole ogłasza nabór ekspertów do oceny wniosków aplikacyjnych złożonych w konkursie.
 
I. Obowiązki ekspertów i zasady ich wykonywania
Do zadań ekspertów będzie należeć: ocena merytoryczna wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach ww. konkursu. Ocena dokonywana będzie zgodnie z kryteriami zawartymi  w Regulaminie konkursu, przygotowanie uzasadnienia oceny każdego projektu, udział w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym w celu zapoznania się z założeniami konkursu i kryteriami oceny projektów oraz posiedzeniu Komisji.
Ocena merytoryczna każdego wniosku aplikacyjnego dokonywana będzie przez dwóch niezależnych ekspertów. W przypadku znacznej rozbieżności w ocenie merytorycznej danego wniosku aplikacyjnego dokonanej przez obu ekspertów (tj. rozbieżność wynoszącej więcej niż 30 proc. wyższego wyniku) Operator zleci niezależną ocenę trzeciemu ekspertowi.
Każdy z ekspertów wybranych  przez Operatora otrzyma około 10 wniosków aplikacyjnych w celu dokonania oceny merytorycznej. Dokładna liczba wniosków aplikacyjnych przypadających danemu ekspertowi podana zostanie po zakończeniu ww. konkursu.

Praca ekspertów świadczona będzie nieodpłatnie, jako wolontariat – zostanie podpisane porozumienie wolontariackie oraz wydane zaświadczenie o świadczeniu wolontariatu.

II. Zasady wyboru eksperta zewnętrznego
W niniejszym naborze może wziąć udział osoba, która jednocześnie spełnia wszystkie warunki formalne naboru.
Na ekspertów zewnętrznych wybrane zostaną osoby ocenione według kryterium merytorycznego naboru.
Warunki formalne naboru: w naborze może wziąć udział osoba, która jednocześnie:
•    korzysta z pełni praw publicznych,
•    posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
•    nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe,
•    jest dyspozycyjna w okresie planowanej oceny wniosków II połowa sierpnia 2018 r.
Szczegółowy zakres działań, jakie mogą być realizowane w ramach projektów konkursowych opisany został w Regulaminie konkursu. Osoba spełniająca warunki formalne naboru podlega ocenie według kryterium merytorycznego naboru.   
Kryterium merytoryczne naboru:
•    doświadczenie w ocenie wniosków aplikacyjnych ze źródeł publicznych
•    na ekspertów zewnętrznych zostaną wybrane osoby wykazujące się największym doświadczeniem odpowiadającym zakresowi, ocenionym według kryterium merytorycznego naboru.

III. Termin zgłoszenia i wymagane dokumenty
Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji eksperta, spełniające warunki formalne naboru prosimy o przesłanie zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@ocwip.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia 2018 r. do godziny 13.30. Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę dla celów niniejszego naboru.
Zgłoszenie powinno zawierać CV wraz z opisem doświadczeń w obszarze oceny wniosków o dofinansowanie.
Po dokonaniu wyboru ekspertów zewnętrznych przez Operatora, osoby te zostaną o tym niezwłocznie poinformowane za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu i poproszone o dostarczenie do biura Operatora dokumentów w wersji pisemnej potwierdzających spełnienie warunków formalnych naboru oraz doświadczenie oceniane w ramach kryterium merytorycznego naboru.
Informacje na temat naboru i konkursu można uzyskać kontaktując się z Operatorem za pośrednictwem:
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
ul. Damrota 4/35-36
45-064 Opole
Tel. 77 441 50 25
Tel. kom. 531 531 359
e-mail: biuro@ocwip.pl

informujemy, iż:
a). Administratorem nadesłanych danych osobowych jest Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Damrota 4/ pok.35-36, 45-064 Opole. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Damrota 4/ pok.35-36, 45-064 Opole, lub drogą mailową: biuro@ocwip.pl.
b). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
c). Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
d) Przetwarzanie odbywa się w celu udziału w naborze i ewentualnej realizacji projektu Silne NGO
e) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
f) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
g) Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności do Urzędu Miasta Opola.
h) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 31 grudnia 2024 roku.
i) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
j). Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
k) Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości nawiązania współpracy.
l) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Projekt finansowany ze środków  Urzędu Miasta Opola w ramach zadania pn. „Silne NGO”  – umowa nr CDO-ROP-.526.12.1.2018PP z dnia 07.05.2018