Skip to main content

Nabór na ekspertów oceniających projekty w ramach konkursu Kierunek FIO 2016

Nabór na ekspertów oceniających projekty w ramach konkursu Kierunek FIO 2016
news
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”,  działając jako Operator Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Kierunek FIO”,  na podstawie umowy o dofinansowanie nr 740_III/ i środków Samorządu Województwa Opolskiego, ogłasza nabór ekspertów do oceny wniosków/fiszek  aplikacyjnych złożonych w konkursie.

I. Obowiązki ekspertów i zasady ich wykonywania
Do zadań ekspertów będzie należeć: ocena merytoryczna wniosków/fiszek aplikacyjnych złożonych w ramach ww. konkursu. Ocena dokonywana będzie zgodnie z kryteriami zawartymi  w Regulaminie konkursu oraz zgodnie z  wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ocena merytoryczna każdego wniosku/fiszki   dokonywana będzie przez dwóch niezależnych ekspertów. W przypadku znacznej rozbieżności w ocenie merytorycznej danego wniosku aplikacyjnego dokonanej przez obu ekspertów (tj. rozbieżność wynoszącej więcej niż 30 proc. wyższego wyniku) Operator zleci niezależną ocenę trzeciemu ekspertowi.
Każdy z ekspertów wybranych  przez Operatora otrzyma do 50 wniosków/fiszek aplikacyjnych w celu dokonania oceny merytorycznej. Dokładna liczba wniosków aplikacyjnych przypadających danemu ekspertowi podana zostanie po zakończeniu ww. konkursu.
Praca ekspertów świadczona będzie nieodpłatnie, jako wolontariat.

II. Zasady wyboru eksperta zewnętrznego

W niniejszym naborze może wziąć udział osoba, która jednocześnie spełnia wszystkie warunki formalne naboru. Na ekspertów zewnętrznych wybrane zostaną osoby ocenione według kryterium merytorycznego naboru.

Warunki formalne naboru:
w naborze może wziąć udział osoba, która jednocześnie:

korzysta z pełni praw publicznych,
posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe,
jest w pełni dyspozycyjna w okresie planowanej oceny wniosków: 12/04/2016 – 24/04/2016

Szczegółowy zakres działań, jakie mogą być realizowane w ramach projektów konkursowych opisany został w Regulaminie konkursu. Osoba spełniająca warunki formalne naboru podlega ocenie według kryterium merytorycznego naboru.

Kryterium merytoryczne naboru:

doświadczenie w merytorycznej ocenie wniosków o dofinansowanie m.in. z P FIO
doświadczenie we wdrażaniu projektów z obszaru programowego.

Na ekspertów zewnętrznych zostaną wybrane osoby wykazujące się największym doświadczeniem odpowiadającym zakresowi, ocenionym według kryterium merytorycznego naboru.

III. Termin zgłoszenia i wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji eksperta, spełniające warunki formalne naboru prosimy o przesłanie zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adresy e-mail:

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
e-mail: kierunekfio@ocwip.pl
lub
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”
e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11/04/2016 do godziny 15.30.

Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę dla celów niniejszego naboru.

Zgłoszenie powinno zawierać:
życiorys wraz z adresem kontaktowym, w tym adresem poczty elektronicznej e-mail, oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków formalnych naboru,
oświadczenie w zakresie doświadczenia w ramach kryterium merytorycznego naboru wraz z listą ocenianych/ wdrażanych projektów/ listą konkursów w ramach których kandydat/ka oceniał/a projekty.
Po dokonaniu wyboru ekspertów zewnętrznych przez Operatorów, osoby te zostaną o tym niezwłocznie poinformowane za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu i poproszone o dostarczenie do biura Operatora dokumentów w wersji pisemnej potwierdzających spełnienie warunków formalnych naboru oraz doświadczenie oceniane w ramach kryterium merytorycznego naboru.
Informacje na temat naboru i konkursu można uzyskać kontaktując się z Operatorem za pośrednictwem:

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
ul. Damrota 4/35-36
45-064 Opole
Tel. 77 441 50 25
e-mail: kierunekfio@ocwip.pl
lub
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”
ul. Rynek 1
46-200 Kluczbork
Tel. 77 413 11 38
e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl