Skip to main content

Nabór ekspertów do oceny wniosków w ramach projektu „Kierunek FIO”

Nabór ekspertów do oceny wniosków w ramach projektu „Kierunek FIO”
news
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”,  działając jako Operator Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Kierunek FIO”,  na podstawie umowy o dofinansowanie nr 740_III/ i środków Samorządu Województwa Opolskiego, ogłasza nabór ekspertów do oceny wniosków aplikacyjnych złożonych w konkursie.

I. Obowiązki ekspertów i zasady ich wykonywania
Do zadań ekspertów będzie należeć: ocena merytoryczna wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach ww. konkursu. Ocena dokonywana będzie zgodnie z kryteriami zawartymi  w Regulaminie konkursu oraz zgodnie z  wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, przygotowanie uzasadnienia oceny każdego projektu, udział w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym w celu zapoznania się z założeniami konkursu i kryteriami oceny projektów.

Ocena merytoryczna każdego wniosku aplikacyjnego dokonywana będzie przez dwóch niezależnych ekspertów. W przypadku znacznej rozbieżności w ocenie merytorycznej danego wniosku aplikacyjnego dokonanej przez obu ekspertów (tj. rozbieżność wynoszącej więcej niż 30 proc. wyższego wyniku) Operator zleci niezależną ocenę trzeciemu ekspertowi.

Każdy z ekspertów wybranych  przez Operatora otrzyma około 20 wniosków aplikacyjnych w celu dokonania oceny merytorycznej. Dokładna liczba wniosków aplikacyjnych przypadających danemu ekspertowi podana zostanie po zakończeniu ww. konkursu.

 

Praca ekspertów świadczona będzie nieodpłatnie, jako wolontariat.

 

II. Zasady wyboru eksperta zewnętrznego
W niniejszym naborze może wziąć udział osoba, która jednocześnie spełnia wszystkie warunki formalne naboru.

Na ekspertów zewnętrznych wybrane zostaną osoby ocenione według kryterium merytorycznego naboru. 

Warunki formalne naboru: w naborze może wziąć udział osoba, która jednocześnie:

korzysta z pełni praw publicznych,

posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe,

jest w pełni dyspozycyjna w okresie planowanej oceny wniosków (od 26.08 do 10.09 2014r.),

Szczegółowy zakres działań, jakie mogą być realizowane w ramach projektów konkursowych opisany został w Regulaminie konkursu. Osoba spełniająca warunki formalne naboru podlega ocenie według kryterium merytorycznego naboru.   

 Kryterium merytoryczne naboru:

doświadczenie w merytorycznej ocenie wniosków o dofinansowanie m.in. z P FIO

doświadczenie we wdrażaniu projektów z obszaru programowego.

Na ekspertów zewnętrznych zostaną wybrane osoby wykazujące się największym doświadczeniem odpowiadającym zakresowi, ocenionym według kryterium merytorycznego naboru.

 
III. Termin zgłoszenia i wymagane dokumenty
Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji eksperta, spełniające warunki formalne naboru prosimy o przesłanie zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adresy e-mail:

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

e-mail: kierunekfio@ocwip.pl

lub

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 sierpnia 2014r. do godziny 15.30. Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę dla celów niniejszego naboru.

Zgłoszenie powinno zawierać:

– życiorys wraz z adresem kontaktowym, w tym adresem poczty elektronicznej e-mail,

– oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków formalnych naboru,

– oświadczenie w zakresie doświadczenia w ramach kryterium merytorycznego naboru wraz z listą ocenianych/ wdrażanych projektów/ listą konkursów w ramach których kandydat/ka oceniał/a projekty.

Po dokonaniu wyboru ekspertów zewnętrznych przez Oparatorów, osoby te zostaną o tym niezwłocznie poinformowane za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu i poproszone o dostarczenie do biura Operatora dokumentów w wersji pisemnej potwierdzających spełnienie warunków formalnych naboru oraz doświadczenie oceniane w ramach kryterium merytorycznego naboru.

Informacje na temat naboru i konkursu można uzyskać kontaktując się z Operatorem za pośrednictwem:

 

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

ul. Damrota 4/35-36

45-064 Opole

Tel. 77 441 50 25

e-mail: kierunekfio@ocwip.pl

lub

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” 

ul. Rynek 1

46-200 Kluczbork

Tel. 77 413 11 38

e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl