Skip to main content

Mikrodotacje ze środków FIO – sprawozdania

Mikrodotacje ze środków FIO – sprawozdania
news
W związku z rozpoczynającym się okresem sprawozdawczym w projektach realizowanych ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, podmiotom realizującym zadania przypominamy o zasadach sprawozdawczości.
Do formularza sprawozdania należy dołączyć:
–  kserokopie dokumentacji finansowej (faktury, rachunki, umowy cywilnoprawne) poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem reprezentacji
– dowody merytoryczne realizacji projektu (np. plakaty, ulotki, sprawozdania, ksero listy obecności, dokumentacja zdjęciowa etc.)
Sprawozdania należy składać na wzorze, który jest do pobrania poniżej.