Skip to main content

Kierunek FIO 2020 – ruszył nabór wniosków !!!

news

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych działając jako Operator Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Kierunek FIO”, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na działania w roku 2020:

1. Realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego.
2. Rozwój młodej organizacji pozarządowej lub innego podmiotu uprawnionego do wnioskowania, zarejestrowanego na terenie woj. opolskiego.

Adresatami projektów muszą być osoby mieszkające w województwie opolskim z subregionu objetego wsparciem przez OCWIP.

Cel główny: zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych.
2. Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne.
3. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych.
4. Wzmocnienie potencjału III sektora.

Termin składania wniosków: 30.03.2020 do 29.04.2020 do godziny 13:30.

Limit dostępnych środków: 90 000,00 zł
Beneficjenci:
1. Młoda organizacja pozarządowa (do 30 miesięcy), której siedziba jest na terenie województwa opolskiego. Organizacja pozarządowa zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, tj.:
•    osoba prawna i jednostka organizacyjna działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
•    stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
•    spółdzielnia socjalna;
•    stowarzyszenie zwykłe;
•  spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klub sportowy będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
•    Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w Rejestrze Kół Gospodyń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

2. Grupa nieformalna
To nie mniej niż trzy osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, pełnoletnie zamieszkujące na terenie województwa opolskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej.

3. Grupa samopomocowa
To grupa min trzech pełnoletnich osób, której aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jej członków.

Czas realizacji projektów:  Projekty można realizować w okresie od 18 maja do 27  października 2020 r.

Wysokość dotacji: Kwota dotacji nie może przekraczać 5 000,00 zł. Minimalna kwota wnioskowana wynosi 3 000,00 zł.

Miejsce składania wniosków:  Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
 

  1. Do Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, składają wnioski młode organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne/ samopomocowe z terenów:

 

Miasto Opole

Powiat opolski – Gminy: Niemodlin, Tułowice, Prószków, Komprachcice, Dąbrowa, Chrząstowice, Dobrzeń wielki, Popielów, Ozimek.

Powiat krapkowicki- Gmina Strzeleczki

Powiat głubczycki – Gminy: Głubczyce, Baborów, Kietrz, Branice.

Powiat prudnicki- Gminy: Prudnik, Lubrza, Biała, Głogówek.

Powiat nyski – Gminy: Nysa, Głuchołazy, Paczków, Otmuchów, Kamienniki, Pakosławice, Łambinowice, Korfantów, Skoroszyce.

Powiat namysłowski: Gminy: Pokój, Świerczów.

Powiat brzeski: Gminy: Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, Grodków, Olszanka, Skarbimierz.

 

Sposób składania wniosków: Wnioski składane są  za pomocą Generatora wniosków. Generator jest dostępny za pośrednictwem strony www.ocwip.pl i na stronie www.witkac.pl gdzie należy wybrać konkurs OCWIP Kierunek FIO 2020

Prawidłowe złożenie wniosku składa się z dwóch części:
1. złożenie wniosku poprzez Generator wniosków;
2. dostarczenie „Potwierdzenia złożenia wniosku” podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy wraz z wymaganymi oświadczeniami (oświadczenie o przychodach – tylko dla MOP, oświadczenia dla wszystkich – patrz załaczniki )do siedziby Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ul. Damrota 4/35-36, 45-064 Opole Złożenie potwierdzenia musi nastąpić najpóźniej w dniu kończącym nabór wniosków, tj. do dnia 29 kwietnia 2020 roku do godziny 13:30. W przypadku przesyłania pocztą tradycyjną liczy się data wpływu do Operatora tj. najpóźniej do dnia 29 kwietnia 2020  r. do godziny 13:30.
Dopuszczalne jest wysłanie zeskanowanego potwierdzenia wraz z załącznikami !!!

Procedura oceny wniosków i przyznawania dotacji:
1. Ocena formalna
Każdy wniosek złożony w konkursie musi spełnić kryteria formalne, które zostały wymienione w karcie oceny formalnej.
2. Ocena merytoryczna
Ocena merytoryczna dokonywana będzie przez Komisję Oceny Wniosków. W jej skład wejdą uprawnieni przedstawiciele Operatora konkursu „Kierunek FIO”, członkowie i pracownicy oraz eksperci z zewnątrz wyłonieni w otwartym naborze. Przy ocenie merytorycznej brane będą pod uwagę kryteria wymienione w karcie oceny merytorycznej.

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na:

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
ul. Damrota 4/35-36
45-064 Opole
Tel. 535 446 389 oraz 693 557 319
e-mail: kierunekfio@ocwip.pl

UWAGA!!!!!

W związku z istniejącą sytuacją, w celu zachowania bezpieczeństwa, w tej edycji konkursu będą prowadzone konsultacje on line.

Prosimy o kontakt mailowy na adres: kierunekfio@ocwip.pl lub pod numerem telefonu: 535 446 389  lub  693 557 319  w celu umówienia się na konsultacje lub doradztwo telefoniczne.  

Szczegóły na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu dotacyjnego w ramach projektu „Kierunek FIO”, który stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.

Pozostałe załączniki:
1. Oświadczenie o przychodach
2. Oświadczenie dla wszystkich (NGO oraz grup nieformalnych/samopomocowych)

3. Wzór wniosku dla grupy nieformalnej, grupy samopomocowej działających samodzielnie
4. Wzór wniosku dla grupy nieformalnej z patronem
5. Wzór wniosku dla młodej organizacji pozarządowej
6. Wzór karty oceny formalnej
7. Wzór karty oceny merytorycznej grupa nieformalna, samopomocowa
8. Wzór karty oceny merytorycznej dla młodej organizacji pozarządowej na rozwój
 

Projekt finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich