Skip to main content

II Wojewódzkie Forum Pełnomocników ds. Organiacji Pozarządowych.

II Wojewódzkie Forum Pełnomocników ds. Organiacji Pozarządowych.
news

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza na II Wojewódzkie Forum Pełnomocników ds. Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się w dniach 21-22 marca 2011 roku w Pokrzywnej.

Zapraszamy wszystkie osoby zatrudnione w jednostkach samorządu terytorialnego,
które odpowiadają za współpracę z organizacjami pozarządowymi na II
Wojewódzkie Forum Pełnomocników.

Udział w Forum jest bezpłatny.

Doświadczenia poprzedniego Forum, które odbyło się we wrześniu 2010
roku w trakcie Opolskich Targów Organizacji Pozarządowych, potwierdziły
potrzebę współpracy oraz  wymiany kontaktów między pełnomocnikami,
którzy w poszczególnych gminach województwa opolskiego odpowiadają za
wdrażanie  prawidłowych rozwiązań w zakresie współpracy samorządów z
podmiotami non profit. 

II Wojewódzkie Forum Pełnomocników
poświęcone będzie m.in.  zagadnieniom związanym z tworzeniem aktów
prawnych przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z wymogami
ustawowymi i nadzorem wojewody nad poprawnością tych aktów, procesem
kontroli  prowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Najwyższą
Izbę Kontroli oraz nowelizacją Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

W ramach warsztatów planowane
jest wypracowanie modelu współpracy pełnomocników z organizacjami
pozarządowymi oraz modelu współpracy między pełnomocnikami z
województwa opolskiego. 

Chętnych do wzięcia udziału w II
Wojewódzkim Forum Pełnomocników ds. organizacji pozarządowych, prosimy o
wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go:

  • pocztą elektroniczną na adres: pelnomocnicy@ocwip.pl,
  • faksem na numer: 77 441 50 25 wew.103,
  • pocztą tradycyjną na adres OCWIP,

jednak nie później niż do 19.03.2011.

W procesie rekrutacji będzie brana pod wagę kolejność zgłoszeń.

Harmonogram wraz z informacją o miejscu spotkania zostanie przesłany pocztą elektroniczną wszystkim zakwalifikowanym do udziału w II Wojewódzkim Forum
Pełnomocników osobom.

Osoba odpowiedzialna za rekrutację na Forum:
Weronika Burman, e-mail: w.burman@ocwip.pl.